รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๕๐๐๑ - วัดทุ่งโพธิ์
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชิตกาแก้วโชติปุญฺโญวัดสักทองหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2พระสนองพรมพิมายฐิตสีโลวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3พระประมวนสุภราชปญฺญาพโลวัดทุ่งโพธิ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4พระวรรธนาภักดีพินิจปญฺญาวชิโรวัดป่ารุ่งอรุณคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5พระถนอมพลศรีชุมพรธมฺมาวุโธวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6พระสาครกันนุลาธมฺมสาคโรวัดป่าประชาสันติธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7พระสำลีชุมกลางอุตฺตสาโรวัดป่าหนองแคร่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8พระสมทัดเกิดช่อจิตฺตทนฺโตวัดสวนใหญ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9พระชินกรวิชิตสิริสาโรวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10พระจิระศักดิ์พันนัทธีโชติธมฺโมวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11พระกองสุขอินทร์เลี้ยงสุมโนวัดป่าโคกเบงเหนือคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12พระอรรถมงคลฤกษ์รักษ์ฐิตวํโสวัดป่ามหาวีรารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13พระกรุงสดทรงศิลป์สุทฺธิโกวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14พระอาภากรเสาะหายิ่งกนฺตธมฺโมวัดป่าโคกมะขามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15พระยุธัชมัจฉานุกูลติกฺขวีโรวัดป่าโคกตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16พระบุญจันทร์กระซูรัมย์ขนฺติธโรวัดหนองม่วงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17พระโต๊ะภูมิสุขฐานรโตวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18พระไสวสีทาสุนฺทโรวัดไพศาลพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19พระอภิสิทธิ์จำปาทองกิตฺติปญฺโญวัดป่าโคกเห็ดคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20พระภัทระกิรัมย์ปภาธโรวัดป่าหนองแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21พระสุดใจแก้วกองนอกกนฺตสีโลวัดป่าสตึกพัฒนาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22พระปรีชายืนสุขปภสฺสโรวัดป่าเทพพยัคฆภูมิคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23พระสรรพสิทธิ์ปากประโคนปญฺญาปสุโตวัดป่าถนนน้อยคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24พระเฉลิมวงศ์อุดมนาจนฺทสีโลวัดป่าโคกเจริญธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25พระสำรวมรัตน์งามสิริมงฺคโลวัดบัวตะเคียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26พระจรูญศิริโภคานนท์ถิรปุญโญวัดบ้านหนองไทรคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27พระสุจินดารสหอมสุธมฺโมวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28พระสมศักดิ์แย้มศรีถิรปุญโญวัดป่าจานโคกสมบูรณ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29พระสมพานกระแสโสมปสนฺโนวัดไทยเจริญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30พระอำพรประทุมทองสิริวณฺโณวัดป่าอุดมธรรมคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31พระรวมอินทยุงสตฺตมโนวัดสหมิตรนฤมานคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32พระอนุวัฒน์รสหอมอนุตฺตโรวัดกระดึงทองคณะจังหวัดบุรีรัมย์