รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๔๐๐๑ - วัดสุทธจินดา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 65 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวรรณเค้าแคนกิตฺติคุโณวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
2พระบุญรอดศรีสมโภชน์ติกฺขวายาโมวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
3สามเณรไอศุริยจินดามาตย์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
4สามเณรวิทยาสีดาห้าววัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
5สามเณรสมาพรมมาอินทร์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
6สามเณรธนวัฒน์ขอนพกลางวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
7สามเณรพุทธรักษามณีเนตรวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
8สามเณรบัญชาชาญนอกวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
9สามเณรวัชรพลเวินเสียงวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
10สามเณรเกรียงศักดิ์เบ้าคำวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
11สามเณรสมชายไชยมาลีวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
12สามเณรบุณติณณัฏฐ์พูลสินทรัพย์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
13พระบุญมีมันสาฐิตปญฺโญวัดศาลาลอยคณะจังหวัดนครราชสีมา
14พระศักรินทร์บุญมั่นกตสาโรวัดศาลาลอยคณะจังหวัดนครราชสีมา
15พระยืนศรีบัวลาอุทโยวัดป่าศรัทธารวมคณะจังหวัดนครราชสีมา
16พระไชนนท์ตันติกรกุลสุเมโธวัดป่าสาลวันคณะจังหวัดนครราชสีมา
17พระนพนรรค์นมขุนทดกนฺตวณฺโณวัดป่าสาลวันคณะจังหวัดนครราชสีมา
18พระสรรพชัยอนุวงศ์วรเวทย์กนฺตวณฺโณวัดป่าสาลวันคณะจังหวัดนครราชสีมา
19พระถวิลเลิศวรายุทธ์ธมฺมสาโรวัดหัวบึงวนารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
20พระนำโชครุนสูงเนินนาคโชโตวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
21พระดนัยเต็มวานิชทสฺสนีโยวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
22พระชาตรีแจ่มใสเตชปญฺโญวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
23พระกิติศักดิ์ทรงสง่าสุกิตฺติโกวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
24พระจงลักษณ์แสนนาราษฎร์อชิโตวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
25พระนิโรจน์ชาเคนโชติธมฺโมวัดป่าเสาหงษ์คณะจังหวัดนครราชสีมา
26พระเสกสรรค์ตะรุวรรณ์สุเมโธวัดป่าหนองตาลคณะจังหวัดนครราชสีมา
27พระมนตรีแนบตะขบชิตมาโรวัดป่าหนองตาลคณะจังหวัดนครราชสีมา
28พระกฤษาฎาจอมพรหมราชตปสีโลวัดป่าพลับพลาชัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
29พระสมหมายเกสูงเนินอาจารธมฺโมวัดป่าพลับพลาชัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
30พระบุญสนองคามตะสีลาอาภสฺสโรวัดป่าเทพมงคลญาณคณะจังหวัดนครราชสีมา
31พระลืมเรียนจังหรีดสิริปัญโญวัดบุพรมราชคณะจังหวัดนครราชสีมา
32พระวุฒิไกรแก้วไวยุฒวรญาโณวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
33พระกิตติหวานฉ่ำอุตฺตมปญฺโญวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
34พระพีรกฤษฎิ์อรัญนารถวิสุทฺธหทโยวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
35พระวทัญญูแซ่เจี่ยวราหโรวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามคณะจังหวัดนครราชสีมา
36พระจรูญภักดีราชธมฺมปาโลวัดป่าจักราชคณะจังหวัดนครราชสีมา
37พระเทอดศักดิ์จีนกิ้มสนฺตจิตโตวัดป่าโนนมันคณะจังหวัดนครราชสีมา
38พระสุทธิพงษ์เรือนคงสุทฺธิวํโสวัดป่าคีรีวัลลิ์คณะจังหวัดนครราชสีมา
39พระทวียางเผือกรกฺขิตธมฺโมวัดป่าจักราชคณะจังหวัดนครราชสีมา
40พระสมพรขจัดภัยขนฺติโกวัดป่าหนองบัวคณะจังหวัดนครราชสีมา
41พระบุญมีเหตุเกษติกฺขปญฺโญวัดป่าพิมายคณะจังหวัดนครราชสีมา
42พระพรวิทย์นาคสีม่วงอานนฺโทวัดป้ายอุบลคณะจังหวัดนครราชสีมา
43พระญาณสิทธิ์ตั้งกิตติสุวรรณ์ญาณสาโรวัดป้ายอุบลคณะจังหวัดนครราชสีมา
44พระกานดาวันชัยมหาลาโภวัดป้ายอุบลคณะจังหวัดนครราชสีมา
45พระสุเทพวงษ์อั๋นสุธมฺโมวัดเขาซับพงโพดคณะจังหวัดนครราชสีมา
46พระทวีวัฒน์อินทร์แปลงอุปสโมวัดเขาซับพงโพดคณะจังหวัดนครราชสีมา
47พระสุทัดสมพงษ์ฐิตสาโรวัดป่าประชาสันต์คณะจังหวัดนครราชสีมา
48พระอำคาศรีมันตะอุตฺตโมวัดป่าประชาสันต์คณะจังหวัดนครราชสีมา
49พระปลัดอุทิตย์ศรีสมบัติอคฺคปญฺโญวัดป่าหนองยางคณะจังหวัดนครราชสีมา
50พระสุพจน์นพไธสงฐิตมโยวัดป่าใหญ่เกษรคณะจังหวัดนครราชสีมา