รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๔๐๐๑ - วัดสุทธจินดา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 127 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสำเริงบุญกำเนิดฉนฺทธมฺโมวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
2พระธวัชชัยชนะบุญถาวรสุโขวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
3สามเณรชยทรรศน์มณีส่องวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
4สามเณรฆนาการแร่กาสินวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
5สามเณรสิทธิพรเบ้าคำวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
6สามเณรคณุตม์ทิศกระโทกวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
7สามเณรสุธีศรีจูมพลวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
8สามเณรจิรภัทรศรีดาหารวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
9สามเณรธงสิตจันทร์พิทักษ์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
10สามเณรไชยวัฒน์วงค์นาคพันธ์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
11สามเณรรัฐภูมิบุญรอดวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
12สามเณรอชิตพลกองแก้ววัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
13สามเณรกิตติพงศ์นรสิงห์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
14สามเณรสรยุทธช่อทองหลางวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
15สามเณรกีรติโทเกตุวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
16สามเณรรัฐภัทร์มูลแก้ววัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
17สามเณรอณุธิชาพลมณีวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
18สามเณรสุธินันท์วงค์คำเหลาวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
19สามเณรธนาดุลประดับศรีวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
20สามเณรวชิราวุธแสนวังศรีวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
21สามเณรเกียรติศักดิ์เพ็ชรฤทธิ์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
22สามเณรอธินจิตรศิลป์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
23สามเณรจิรายุลือวิชะนะวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
24สามเณรอดิชัยการปั้นวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
25สามเณรตุลาการผุยลานวงค์วัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
26สามเณรชลิตสารกูลวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
27สามเณรนวพลคำสมศรีวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
28สามเณรณัฐกรหมื่นวงษาวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
29สามเณรณัทวุฒน์ขวัญหมั่นวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
30สามเณรเจตนิพัทธิ์นิลทะราชวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
31สามเณรสุรวีย์พันธ์ดวงวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
32สามเณรปารวัฒน์สุวรรณเหมวัดสุทธจินดาคณะจังหวัดนครราชสีมา
33พระจักรพันธ์ภูมิอภินันท์อภิปุญโญวัดป่าสาลวันคณะจังหวัดนครราชสีมา
34พระสุรศักดิ์เสลานอกกตปุญฺโญวัดศาลาลอยคณะจังหวัดนครราชสีมา
35พระชินวัตรจันทร์หง่อมสุธมฺโมวัดศาลาลอยคณะจังหวัดนครราชสีมา
36พระปรัชญพัฒน์ปัญญากตปุญฺโญวัดศาลาลอยคณะจังหวัดนครราชสีมา
37พระวุฒิชัยขันติพงศ์อริโยวัดพรหมวิหารคณะจังหวัดนครราชสีมา
38พระวาทินคุ้มสอนวิจกฺขโณวัดพรหมวิหารคณะจังหวัดนครราชสีมา
39พระบุญธรรมพฤกษวานิชธมฺมปุญฺโญวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
40พระณัฐพิสิทธิ์กอกิมพงษ์สิทฺธิธมฺโมวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
41พระอรรถพรจันทรโฮงอตฺถวโรวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
42พระภาวนาพิมโคตรพลญาโณวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
43พระกิตติศักดิ์ชัยเพชรสิริสกฺโกวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
44พระนันทิพัฒณ์สาลีพันธ์ญาณวฑฺฒโนวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
45พระวทัญญูมูลกระโทกเทวธมฺโมวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
46พระศรายุทธสุวรรณเทียบปญฺญาวุโธวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
47พระกันตพิชญ์บาลีสุทฺธิปาโลวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
48พระสมชายคำภูมีธนวฑฺฒโนวัดแสงธรรมวังเขาเขียวคณะจังหวัดนครราชสีมา
49พระจอมใกลพรมราชธมฺมวโรวัดป่าพลับพลาชัยคณะจังหวัดนครราชสีมา
50พระจักรพันธ์กสิพันธ์ชาครธมฺโมวัดป่าพลับพลาชัยคณะจังหวัดนครราชสีมา