รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๓๐๐๑ - วัดสำราญนิเวศ
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรชวนากรโทดำมาวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
2สามเณรจักรพงษ์เพชรแท้วัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
3สามเณรศิวกรกลางถิ่นวัดทิพยารามคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
4พระสิทธิพงษ์ศิริพยัคฆ์เทวธมฺโมวัดป่าดงแสนแก้วคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
5พระสมบัติแสงหุ้ยสุวีโรวัดป่าดงแสนแก้วคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
6พระสุพงษ์สมศรีสุขรตฺนวณฺโณวัดป่าก้าวหน้าสามัคคีคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
7พระณัฐพงศ์บำรุงผลสุภทฺโทวัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์คณะจังหวัดอำนาจเจริญ
8พระมงกุฎบุตรคุณสุจิตฺโตวัดป่าอุดมธรรมคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
9พระอนันต์ได้พึ่งขนฺติสาโรวัดป่าคำสมบูรณ์คณะจังหวัดอำนาจเจริญ
10พระพลฤทธิ์สายสมุทรผลญาโณวัดปัญจสมณารามคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
11พระไพฑูรย์กลิ่นอ้มอภิปุญฺโญวัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์คณะจังหวัดอำนาจเจริญ
12พระณัฐวุฒิเพ็ชรนนท์วิมโลวัดป่าศรีสุขเกษมคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
13พระชัยวัฒน์โภคสมบัติอาภสฺสโรวัดป่าศรีสุขเกษมคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
14พระสอนบุบผาอิสิญาโณวัดยางเครือพัฒนาคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
15พระแสงทองจำปาหอมจารุวํโสวัดป่านาดอกไม้คณะจังหวัดอำนาจเจริญ
16พระทำนองทิพย์พระลุนปิยธมฺโมวัดป่าหนองยศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
17พระคำบุมหาผลอคฺคปญฺโญวัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
18พระเอกพลบุญสูงปญฺญาวทฺฒโนวัดดงเฒ่าเก่าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
19พระบัณฑิตย์ชุมหินสุจิตฺโตวัดป่าหนองยศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
20พระไชยญานาคำธมฺมคุตฺโตวัดป่าหนองยศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
21พระสุพจน์นาคพันธ์สุธมฺโมวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
22พระชาญชัยเนตรวงศ์จกฺกวโรวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
23พระสนิทสารัชชูสีลธโรวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
24พระชูชาติปัญญาแก้วเตชปญฺโญวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
25พระหย่วนตรีภพภูริธมฺโมวัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
26พระสัญญาธรรมภัทร์ธมฺมวโรวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
27พระสมนึกโสภาฐิตธมฺโมวัดทิพยารามคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
28พระพงษ์สวัสดิ์สายเพ็ชรถาวโรวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
29พระเสกสรรค์บุญตามเตชวโรวัดสำราญนิเวศคณะจังหวัดอำนาจเจริญ