รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๒๐๐๑ - วัดพุทโธธัมมธโร
ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปิยวัฒน์คำพิลาจนฺทโกวัดป่าถ้ำตาดาคณะจังหวัดมุกดาหาร
2พระโกเมทแก้วไพฑูรย์เตชธโรวัดป่าถ้ำตาดาคณะจังหวัดมุกดาหาร
3พระจักรพันธ์ปัญชาสุเมโธวัดป่าถ้ำตาดาคณะจังหวัดมุกดาหาร
4พระเสริมศักดิ์ศรีพิณปริปุญฺโญวัดป่าถ้ำตาดาคณะจังหวัดมุกดาหาร
5พระวสุรัตน์ตันวิทยาธมฺมวโรวัดป่าบำเพ็ญธรรมคณะจังหวัดมุกดาหาร
6พระสุทินกลับใจธมฺมธโรวัดศรีทองบุ่นคณะจังหวัดมุกดาหาร
7พระประนอมวงษ์นุราเขมนนฺโทวัดศรีมงคลเหนือคณะจังหวัดมุกดาหาร
8พระชุมพรกลางประพันธ์คุณถิโรวัดอัมพวันคณะจังหวัดมุกดาหาร
9พระทรงยศสลางสิงห์ยสภทฺโทวัดอัมพวันคณะจังหวัดมุกดาหาร
10พระทวีศักดิ์ปาระวงษ์ถาวรจิตฺโตวัดอัมพวันคณะจังหวัดมุกดาหาร
11พระอดิศรโพธิ์ไทรอนีโฆวัดอัมพวันคณะจังหวัดมุกดาหาร
12สามเณรฟ้าประทานชั่งชูสินวัดอัมพวันคณะจังหวัดมุกดาหาร
13พระรามราชแก้วกองฐานยุตโตวัดถ้ำจำปากันตสีลาวาสคณะจังหวัดมุกดาหาร
14พระนิตรสาระสิทธิ์ติสารโณวัดถ้ำจำปากันตสีลาวาสคณะจังหวัดมุกดาหาร
15พระสันติภาพพลเยี่ยมผาสุโกวัดป่าภูเขากวางคณะจังหวัดมุกดาหาร
16พระสิงห์ทองโพศรีถาวรธมฺโมวัดภูผากูดคณะจังหวัดมุกดาหาร
17พระศรีไพรโพนทองถิ่นมหพฺพโลวัดภูผากูดคณะจังหวัดมุกดาหาร
18พระศิวเสกข์ทรัพย์ทวีวัฒน์ฐานธมฺโมวัดป่าวิเวกวัฒนารามคณะจังหวัดมุกดาหาร
19พระวีนัสงอยหล้าคุณวโรวัดคัมภีร์โรอนุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
20พระณัฐพลทิธรรมมาพนฺธมุตฺโตวัดคัมภีร์โรอนุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
21พระเจตน์เกิดแป๋เจตโนวัดปุญญานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
22พระประเสริฐศักดิ์พันศรีปญฺญาวโรวัดปุญญานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
23พระสุนุศาสน์ขนฺโกวัดปุญญานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
24พระวสวัตติ์ทองฤทธิ์ธมฺมสุนฺทโรวัดปุญญานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
25พระพัทธดนย์แก้วก่ำถาวโรวัดภูเก้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
26พระสมชายชื่อต่อวงษ์ซานปญฺโญวัดภูเก้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
27พระวัชระศรีแสนยงค์อกิญจโณวัดป่าภูยางเดี่ยวคณะจังหวัดมุกดาหาร
28พระทนงศักดิ์การุญฐานสมฺปนฺโนวัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
29พระภัทรพลอัมภรัตน์ฐานธมฺโมวัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
30สามเณรจิณณวัตรคำนนท์วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
31พระสุริยะพันคูณ.พลญาโณวัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
32พระสิทธิศักดิ์สารธิมาสนฺตจิตโตวัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร
33พระสมชัยดอกบัวสุทธมฺโมวัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์คณะจังหวัดมุกดาหาร