รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๑๐๐๑ - วัดศรีเทพประดิษฐาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 53 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชาญชัยหงษ์ณีสุชีโววัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
2พระธีรภัทร์นาคะฐานวีโรวัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
3พระธีระวุฒิสิมมาจารุวณฺโณวัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
4สามเณรปุณณภพหอมคักวัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
5พระไมตรีธงศรีวรธมฺโมวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดนครพนม
6พระวสันต์อุทาวงศ์ติสฺสโรวัดป่าดงติ้วคณะจังหวัดนครพนม
7พระพิษณุรัตนพุกอนาริโลวัดหนองญาติคณะจังหวัดนครพนม
8พระณรงค์สูรยาสุภโรวัดป่าอรุณรัตน์คณะจังหวัดนครพนม
9พระปวรุตม์รันพิศาลฐิตธมฺโมวัดธรรมวิเวกคณะจังหวัดนครพนม
10พระพิชิตย์สุขใจปญฺกาโมวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
11พระถนองมะสุใสอรุโณวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
12พระปรีชานาจารย์สนฺตมโนวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
13พระถาวรสินทะจะกะจิรปญฺโญวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
14พระหนูกาญจน์อินธิราชสุทฺธจิตฺโตวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
15พระพิทักษ์แสงสว่างกโตภาโสวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
16พระใหม่สิงห์เงาอาสโภวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
17พระตรีเพชรชามาตย์อาภากโรวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
18พระรติพิมพ์ศิริมนุญฺโญวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
19พระพะธาตุพรพิลาบุตรจิตธมฺโมวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
20พระอนุชิตแสงวงศ์รวิวณฺโณวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
21สามเณรตะวันโคตรคำวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
22สามเณรจักรินสีกานิลวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
23สามเณรมั่นคงสีกานิลวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
24สามเณรจรินทร์ดาบผลอ่อนวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
25สามเณรศิวะนนทะวงษาวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
26สามเณรศาสตรามิสงอนวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
27พระชัดชัยวงค์แสนคำสุขิโตวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
28พระนะริศตินอาษาอคฺคธมฺโมวัดป่าสุวรรณารามคณะจังหวัดนครพนม
29พระณัฐพลดุมแก้วฐานิสฺสโรวัดศรีไพรวัลย์คณะจังหวัดนครพนม
30พระอนิรุตท์คำศิริถาวโรวัดธาตุโพธิ์ทองคณะจังหวัดนครพนม
31พระเสถียรพงษ์กองแสงตปสีโลวัดกิตติพรพุทธารามคณะจังหวัดนครพนม
32พระยอดชายอินทรักษ์โชติโกวัดบุปผารามคณะจังหวัดนครพนม
33พระสงบขาวอิ่มนริสฺสโรวัดบุปผารามคณะจังหวัดนครพนม
34พระคำผลแพงเนตรปคุโณวัดอุดมธรรมารามคณะจังหวัดนครพนม
35สามเณรโชคทวีลิภาวัดอุดมธรรมารามคณะจังหวัดนครพนม
36พระสนิทเชื้อคำฮดคมฺภีรปญฺโญวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดนครพนม
37พระตรีเทพมุลสาโคตมหามงฺคโลวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดนครพนม
38พระคมสันต์นิพันธ์อชิโตวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดนครพนม
39พระประนมพรประทุมรัตน์สุภาจาโรวัดป่าจอมศรีคณะจังหวัดนครพนม
40พระอาทิตย์แซ่ตังอตฺตทีโปวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
41พระสมควรพรหมจอมปิยสีโลวัดป่าโนนแพงคณะจังหวัดนครพนม
42พระศานติศรกายสิทธิ์สนฺตจิตฺโตวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
43พระอภิสิทธิ์อุดมกันฐานกโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
44พระพลรัตน์แสนเสิกพลธมฺโมวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
45พระดำรงแสนเมืองปิยธมฺโมวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
46พระสุนุศาสน์ขนฺติโกวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
47พระคำพันธ์น้อยนางนนฺทสาโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
48พระณรงณ์สูรยาสุภโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดนครพนม
49พระสถิตย์แซ่อื้อวุฑฺฒิโกวัดสว่างวนารามคณะจังหวัดนครพนม
50พระเหรียญทองวงษาสนฺติกโรวัดป่าจุฬามณีคณะจังหวัดนครพนม