รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๑๐๐๑ - วัดศรีเทพประดิษฐาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นครพนม

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระแสวงแพงโงมภมโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครพนม
2พระธีระยุทธหลวงแก้วจารุธมฺโมวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดนครพนม
3พระวิทยาผลมุ่งจนฺทาโภวัดป่าคำสว่างคณะจังหวัดนครพนม
4พระธนากรณ์สุวรรณวงค์ปมุตฺโตวัดธรรมวิเวกคณะจังหวัดนครพนม
5พระสุรศักดิ์ศรีสว่างอากิญฺจโณวัดศรัทธารามคณะจังหวัดนครพนม
6พระอัครเดชภูบินบกธมฺมโชโตวัดอรัญญิกาวาสคณะจังหวัดนครพนม
7พระประเสริฐสีสัญฐานกโรวัดป่าศรีไตรพุทธารามคณะจังหวัดนครพนม
8พระสมศักดิ์จันทราชกิตฺติปญฺโวัดป่าอรุณรัตน์คณะจังหวัดนครพนม
9พระเรวัชวิชชุประภากรอภิญฺาโณวัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
10พระกิตตินันท์ประหยัดปญฺาวุโธวัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
11พระอรรถพันธ์จันสมบูรณ์สุขจิตฺตทนฺโตวัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
12สามเณรจักรกฤษ์แซ่หลีวัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
13สามเณรจิรพัสแก้วนิวงค์วัดศรีเทพประดิษฐารามคณะจังหวัดนครพนม
14พระปัญญาประสมทองอติปญฺโวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
15พระบุญรอดวงษ์สาไชย์ฐานวายโมวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
16พระสุรสิทธิ์แพงทรัพย์อาภากโรวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
17พระภัทรพงษ์แพงสารภทฺทโกวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
18พระสุริยันแสนไชยฐานิสโรวัดป่าอุดมสันติธรรมคณะจังหวัดนครพนม
19พระจันเพ็งภาษาสิริปุญฺโวัดป่านาดอกไม้คณะจังหวัดนครพนม
20พระรัฐสิทธิ์รัตนวงค์ฐานกโณวัดจันทิยาวาสคณะจังหวัดนครพนม
21พระดิเรกบุญสุขนาควโรวัดป่าทุ่งนาหอยคณะจังหวัดนครพนม
22พระปัญญ์ชยธรบุญทวีโกศลวัตรปิยธมฺโมวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
23พระเคนครทนขนฺติพโลวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
24พระสมหมายแดนนารัตน์ปญฺาธโรวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
25พระกลมทุมปาอนุตฺตโรวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
26พระวัชระอ้วนดองดีจารุธมฺโมวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
27พระวิลัยประเสริฐนอกปภสฺสโรวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
28พระบุรินทร์อินทร์ยู้วิมโลวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
29พระนีตะมองรมณียธมฺโมวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
30พระแสงแก้ววงเพชรปญฺาวชิโรวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
31พระมงคลสอดพลอยเขมจาโรวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
32พระชาติโจระสาวสโภวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
33พระคำกองจันทะโคตรสิริปุญฺโวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
34พระพงศ์พัทธ์นาคยศปภารโตวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
35พระเศรษฐกัญจน์จำปาปภากโรวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
36พระกฤษณพลแสงอรุณกิตฺติปญฺโวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
37สามเณรกัญญ์ชิษณุพงศ์ทามนตรีวัดเกาะแก้วอัมพวันคณะจังหวัดนครพนม
38พระประมวลแดงวงค์ฐานุตฺตโรวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
39พระอณาวินเล็บสาวชิโรวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
40พระศีลธรรมเข็มปัญญาโกวิโทวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
41พระศักดิ์มีพรมรตนโชโตวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
42พระกฤษดาเรทนูฐิตสาโรวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
43พระฤทธิชัยใจช่วงสนฺติกฺโรวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
44พระคำแก้วชาริบุญจตฺตสลฺโลวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
45พระสายอุดรสมจีจิตฺตปุณฺโวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
46พระศาสตร์ตรายศสุรีย์ยสวฑฺโฒวัดป่าศิวิลัยคณะจังหวัดนครพนม
47พระทองสันเมตุลาฐานวโรวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
48พระสุริยาคำแสนแก้วผลฌาโณวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
49พระสุรศักดิ์ระตานนท์เตชปุณฺโวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม
50พระบรรเจิดจันทนะปภาโสวัดสุภารมณ์คณะจังหวัดนครพนม