รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระถาวรธรรมชาติปญญาทีโปวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2พระอธิการอำนวยวงษ์วิลากนฺตธมฺโมวัดป่าศรีบัวทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3พระประมวลอินทร์เสาร์ปภสฺสโรวัดป่าเนรัญชราคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4พระสุภาพอรรคฮาดปตฺโชโตวัดป่าสันตินิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5พระครูอุดมสารวิมลอนันเทพาปคุโณวัดบ้านบกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6พระสุชาติบุญโยธมฺมสุนฺทโรวัดหนองสิมใหญ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
7พระเจตน์บุตรหวังวัฒนาธนปญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
8พระเชาวลิตรสุขจันทร์พุทฺธรกฺขิโตวัดหนองสิมใหญ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
9พระพิระสันต์ด้วงนิลวรจิตฺโตวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10พระอธิการสมศักดิ์สิมมาสุทฺธาโสวัดป่ากอกแก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11พระนธวัชวงษ์ใหญ่วิสารโทวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12สามเณรสิทธิศักดิ์คันทาวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13สามเณรทรงศักดิ์แก้วสาลีวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14พระอธิการสุเมธจันทะนนท์กุสลจิตฺโตวัดค้อยางหล่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15พระชัยยาสุขจันทร์กิตฺติธโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
16สามเณรธนัตถ์ศรณ์ตั้งวงศ์ปกรณ์วัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17พระภีระยุทธเพ็ชรรินทร์คันธโกวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
18พระวัฒนพงษ์บุดดาวงศ์ขนฺติจิตโตวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19พระพัฒวิทย์ลิ้มวัฒนาจิตตกาโรวัดป่าโนนทรายคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20พระบันลือศักดิ์ชมเมืองฐิตสีโลวัดป่าเรียมพัฒนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21สามเณรสนธยาสารพพงษ์วัดป่าเรียมพัฒนารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22พระจำเนียรประสานดีอธิปัญฺโญวัดป่าใหญ่สามัคคีธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23พระทองถาวรสุทฺธจิตฺโตวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24พระทองเลื่อนบังเอิญเนปกฺโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25พระสุชาติชินทองธมฺมทีโปวัดป่าชำม่วงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26พระอุเทนแก้วกัณหาปุณฺณโกวัดซำตาโตงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27พระวิชาคำโทอุทโยวัดป่าชำม่วงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28พระลิ้นทองยอดจักร์อานนฺทโกวัดป่าบ้านด่านคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29สามเณรอัษฎาวุฒิจันทะชารีวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ