รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระบดินทร์เหล่าแคขนฺติจิตฺโตวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2พระนิวัติแสงทองสิริภทโทวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
3พระสกลชัยย้อยกุสลจิตโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
4พระดุลย์ระกิจพิมพ์เพ็ชรสุจิตฺโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
5พระบรรจงแดงสูงกิตติญาโณวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6สามเณรณรงค์ฤทธิ์ศรีสุข-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7พระอินทร์เชียรบุญคงเตชวีโรวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
8พระสิทธิชัยลาเลิศกตคุโณวัดกุดโง้งคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9พระพนมกาลเมฆกตกุสโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10พระสุวรรณสง่างามธมฺมรโตวัดป่าวังทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11พระสถิตดอกมะเดื่อสิรภทํโทวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
12พระปฎิวัติสนผลปญฺญาวุโธวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13พระวิรัตน์บุญเติมเตชธมฺโมวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14พระชูโคตรวงศ์เขมาภิรโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
15พระสายทองธรรมรักษ์ธมฺมปาโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16สามเณรปุณมนัสสระแก้ว-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17สามเณรปฏิพลชารินทร์-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18สามเณรทวีชัยเหลาศรี-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19สามเณรชัยพลชัยสงคราม-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20พระเสถียรใยแสงอุตฺตมธมฺโมวัดนานวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21พระเผ่าเทพบรรเจิดไพทูลย์ธมฺมธโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22พระทวีเกียรติคำชะนามอมโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23พระวิโรจน์นามวงค์วิโรจโนวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24พระนนทชาติสงพิมพ์นาถปญฺโญวัดขะยูงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25สามเณรอภิวัฒน์หนูคำวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26พระชวลิตจารัตน์ตนฺติปาโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27สามเณรธีรวัฒน์สุขจันทร์โทวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28พระอุดมแก้วคุณฐิตมโนวัดถ้ำสระพงษ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
29พระศตวรรษอยู่เย็นรตนวณฺโณวัดป่าวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30สามเณรจันทรัชบุญโสภาวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31สามเณรกฤษดาเกยมาศวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32พระอนันต์โชติเอี่ยมสำอางค์ถาวโรวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33สามเณรจิรภัทรวันทะวงษ์วัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34พระสุรชัยกุลศรีศิริภาสญาณวีโรวัดป่าผลาญเพชรคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35พระพนินเบิกบานยติกโรวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36พระชัยญาสีโคอุ่นสุชาโตวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
37พระเรวัติจันทร์เคลือบอนีโฆวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38สามเณรณัฐพลผาสุกิจวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39พระสำรองไพรบึงอติธมฺโมวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40พระศักดิ์อนันต์ดีมากกิตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41พระวันชัยพันธ์แก่นฐิตเมโธวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42พระสุวรรณ์พงษ์ชาติอุชุโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43พระวีรวัฒน์ไชยศรีษะยติกโรวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44สามเณรวรากาญจน์คำแอ่งวัดบ้านบกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45พระจิรัฏฐ์ธนิกพิทักษ์อโสโกวัดป่าโนนทรายคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46พระสุนันท์มณีล้ำกกุวโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
47พระอธิวัฒน์แก้วจันทร์โชติปุญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
48พระศิริพงษ์ส่วนบุญธีรปัญโญวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49พระประยงค์บุญปัญญาขนฺติธมฺโมวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50พระประจวบยังกระโทกจิรสีโลวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ