รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสุวรรณ์พงษ์ชาติอุชุโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2พระเสถียรใยแสงอุตฺตมธมฺโมวัดนานวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3พระเผ่าเทพบรรเจิดไพทูลย์ธมฺมธโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4พระทวีเกียรติคำชะนามอมโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5พระวิโรจน์นามวงค์วิโรจโนวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6พระนนทชาติสงพิมพ์นาถปญฺโญวัดขะยูงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7พระจิรัฏฐ์ธนิกพิทักษ์อโสโกวัดป่าโนนทรายคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8พระกันสุภาวหาวรธมฺโมวัดป่าใหญ่สามัคคีธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9พระวีรวัฒน์ไชยศรีษะยติกโรวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10พระสุนันท์มณีล้ำกกุวโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
11พระวันชัยพันธ์แก่นฐิตเมโธวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12พระศักดิ์อนันต์ดีมากกิตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13พระสำรองไพรบึงอติธมฺโมวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14พระชวลิตจารัตน์ตนฺติปาโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15พระเรวัติจันทร์เคลือบอนีโฆวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16พระชัยญาสีโคอุ่นสุชาโตวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
17พระบุญเลืองวงษ์สินธ์สนฺตจิตฺโตวัดป่าวังทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18พระคมสันประริเวสูงฉนฺทโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
19พระสุวรรณสง่างามธมฺมรโตวัดป่าวังทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20พระนิวัติแสงทองสิริภทโทวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
21พระสกลชัยย้อยกุสลจิตโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
22พระดุลย์ระกิจพิมพ์เพ็ชรสุจิตฺโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
23พระบรรจงแดงสูงกิตติญาโณวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24พระชูโคตรวงศ์เขมาภิรโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
25พระอินทร์เชียรบุญคงเตชวีโรวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
26พระสิทธิชัยลาเลิศกตคุโณวัดกุดโง้งคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27พระพนมกาลเมฆกตกุสโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28พระยงยุทธรักษาวงศ์มหาสกฺโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
29พระสถิตดอกมะเดื่อสิรภทํโทวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
30พระปฎิวัติสนผลปญฺญาวุโธวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31พระวิรัตน์บุญเติมเตชธมฺโมวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32พระบดินทร์เหล่าแคขนฺติจิตฺโตวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33พระสายทองธรรมรักษ์ธมฺมปาโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34พระประยงค์บุญปัญญาขนฺติธมฺโมวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35พระศิริพงษ์ส่วนบุญธีรปัญโญวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36พระอธิวัฒน์แก้วจันทร์โชติปุญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
37พระดลศรีสุดสวาดเตชวโรวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38พระเพิ่มพูนบัวฝรั่งธมฺมิโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39พระชาติชายธรรมพรอรินฺทโมวัดป่าเกาะภูเชือกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40พระเรือนแก้วเกษเตชพโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41พระโชคชัยสายแก้วโสตฺถิโกวัดป่าอริยธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42พระคำเดชมีสินเตชธโรวัดป่าอริยธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43พระระวีโรจน์ศรีสุวรรณวชิรญาโณวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44พระประกอบเพ็งกรูดเมตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45พระภัยทูนหอมใจโชติโกวัดป่าบ้านตามอญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46พระอานนท์ชื่นรสอานนฺโทวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47พระประจวบยังกระโทกจิรสีโลวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48พระชัยพรบุญภาฐิตเปโมวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
49พระอุดมแก้วคุณฐิตมโนวัดถ้ำสระพงษ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
50พระทองพูนแซ่เตียอาริโยวัดป่าโคกชาติคณะจังหวัดศรีสะเกษ