รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรปัญญากรกลิ่นสุคนธ์วัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2สามเณรพสุธรกล้าหาญวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3สามเณรธีรวีร์กายชาติวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4พระพนมกาลเมฆกตกุสโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5พระสุรชัยกุลศรีศิริภาสญาณวีโรวัดป่าผลาญเพชรคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6พระทวีเกียรติคำชะนามอมโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7สามเณรวรากาญจน์คำแอ่งวัดบ้านบกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8พระเรวัติจันทร์เคลือบอนีโฆวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9พระสมเดชจันทร์แจ้งญาณวโรวัดป่านาทุ่งเหนือคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10พระชวลิตจารัตน์ตนฺติปาโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11สามเณรวัชรินทร์ชนะศรีวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12พระเจริญชมเชยเขมปตฺโตวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13พระสกลชัยย้อยกุสลจิตโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
14สามเณรชัยพลชัยสงคราม-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15สามเณรปฏิพลชารินทร์-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16พระอานนท์ชื่นรสอานนฺโทวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17พระสถิตดอกมะเดื่อสิรภทํโทวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
18พระศักดิ์อนันต์ดีมากกิตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19สามเณรสุริยาตันศิริวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20พระแป้งทรงศรีขนฺติธมฺโมวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21พระจิรัฏฐ์ธนิกพิทักษ์อโสโกวัดป่าโนนทรายคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22พระชาติชายธรรมพรอรินฺทโมวัดป่าเกาะภูเชือกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23พระสายทองธรรมรักษ์ธมฺมปาโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24สามเณรณัฐพลนาคำผุยวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25สามเณรชินภัคนางวงค์วัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26พระวิโรจน์นามวงค์วิโรจโนวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27พระเผ่าเทพบรรเจิดไพทูลย์ธมฺมธโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28พระเพิ่มพูนบัวฝรั่งธมฺมิโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29พระอินทร์เชียรบุญคงเตชวีโรวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
30พระประยงค์บุญปัญญาขนฺติธมฺโมวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31พระชัยพรบุญภาฐิตเปโมวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
32สามเณรศรัณยูบุญยิ่งวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33พระวิรัตน์บุญเติมเตชธมฺโมวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34สามเณรจันทรัชบุญโสภาวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35พระควรคิดบุรการอุชุโกวัดป่าร่มโพธิ์ธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36สามเณรอนุศักดิ์ประตังเวสาวัดป่าหนองโพธิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
37พระคมสันประริเวสูงฉนฺทโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
38พระอดิศรปรือปรังยติกโรวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39สามเณรณัฐพลผาสุกิจวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40พระสุวรรณ์พงษ์ชาติอุชุโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41พระวันชัยพันธ์แก่นฐิตเมโธวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42พระประโยชน์พิมพ์ทองฐานวโรวัดป่าบ้านกลางคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43พระดุลย์ระกิจพิมพ์เพ็ชรสุจิตฺโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
44พระอมรภักดิ์ขุนทดวรญาโณวัดป่าอาวอยพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45พระสุนันท์มณีล้ำกกุวโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
46พระคำเดชมีสินเตชธโรวัดป่าอริยธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47พระประจวบยังกระโทกจิรสีโลวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48พระยงยุทธรักษาวงศ์มหาสกฺโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
49พระสิทธิชัยลาเลิศกตคุโณวัดกุดโง้งคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50พระบุญเลืองวงษ์สินธ์สนฺตจิตฺโตวัดป่าวังทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ