รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรกฤษดาเกยมาศวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2พระกันสุภาวหาวรธมฺโมวัดป่าใหญ่สามัคคีธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3สามเณรกิตติศักดิ์แก้วสาหร่ายวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4พระคมสันประริเวสูงฉนฺทโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
5พระควรคิดบุรการอุชุโกวัดป่าร่มโพธิ์ธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6พระคำเดชมีสินเตชธโรวัดป่าอริยธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7สามเณรจันทรัชบุญโสภาวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8สามเณรจิรภัทรวันทะวงษ์วัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9พระจิรัฏฐ์ธนิกพิทักษ์อโสโกวัดป่าโนนทรายคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10พระชวลิตจารัตน์ตนฺติปาโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11พระชัยญาสีโคอุ่นสุชาโตวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
12พระชัยพรบุญภาฐิตเปโมวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
13สามเณรชัยพลชัยสงคราม-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14พระชาติชายธรรมพรอรินฺทโมวัดป่าเกาะภูเชือกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15สามเณรชินภัคนางวงค์วัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16พระชูโคตรวงศ์เขมาภิรโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
17สามเณรณรงค์ฤทธิ์ศรีสุข-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18สามเณรณัฐพลผาสุกิจวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19สามเณรณัฐพลนาคำผุยวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20พระดลศรีสุดสวาดเตชวโรวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21พระดุลย์ระกิจพิมพ์เพ็ชรสุจิตฺโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
22สามเณรทวีชัยเหลาศรี-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23พระทวีเกียรติคำชะนามอมโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24พระทองพูนแซ่เตียอาริโยวัดป่าโคกชาติคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25พระทองหล่อสุทธิพันธ์ปญฺญวโรวัดหนองแกศรีมงคลคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26พระทอนไก่แก้วยติโกวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27พระทัดเมาหวลปัญญาธโรวัดป่าร่มโพธิ์ธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28สามเณรธีรวัฒน์สุขจันทร์โทวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29สามเณรธีรวีร์กายชาติวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30สามเณรธีระพันธ์วรรณจูวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31พระนนทชาติสงพิมพ์นาถปญฺโญวัดขะยูงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32พระนิคมวิเศษเขมิโยวัดหนองแกศรีมงคลคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33พระนิวัติแสงทองสิริภทโทวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
34พระบดินทร์เหล่าแคขนฺติจิตฺโตวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35พระบรรจงแดงสูงกิตติญาโณวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36พระบุญเลืองวงษ์สินธ์สนฺตจิตฺโตวัดป่าวังทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37พระปฎิวัติสนผลปญฺญาวุโธวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38สามเณรปฏิพลชารินทร์-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39พระประกอบเพ็งกรูดเมตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40พระประจวบยังกระโทกจิรสีโลวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41พระประยงค์บุญปัญญาขนฺติธมฺโมวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42พระประโยชน์พิมพ์ทองฐานวโรวัดป่าบ้านกลางคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43สามเณรปัญญากรกลิ่นสุคนธ์วัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44สามเณรปุณมนัสสระแก้ว-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45สามเณรพงค์พัฒน์ศรีชนะวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46พระพนมกาลเมฆกตกุสโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47พระพนินเบิกบานยติกโรวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48สามเณรพสุธรกล้าหาญวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49พระภัยทูนหอมใจโชติโกวัดป่าบ้านตามอญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50พระยงยุทธรักษาวงศ์มหาสกฺโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ