รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเกรียงไกรศรีดีวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2สามเณรปัญญากรกลิ่นสุคนธ์วัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3สามเณรพสุธรกล้าหาญวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4สามเณรวัชรินทร์ชนะศรีวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5สามเณรศรัณยูบุญยิ่งวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6สามเณรณัฐพลนาคำผุยวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7สามเณรกิตติศักดิ์แก้วสาหร่ายวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8สามเณรวรพลสีหาบุตรวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9สามเณรเอกพลศรีพลน้อยวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10สามเณรชินภัคนางวงค์วัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11สามเณรธีระพันธ์วรรณจูวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12สามเณรธีรวีร์กายชาติวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13สามเณรณัฐพลผาสุกิจวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14สามเณรอัครพงษ์เกษหงษ์วัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15สามเณรสุรเชษฐ์ศรีน้ำอ้อมวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16สามเณรพงค์พัฒน์ศรีชนะวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17สามเณรสุริยาตันศิริวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18สามเณรอภิวัฒน์หนูคำวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19สามเณรวรากาญจน์คำแอ่งวัดบ้านบกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20สามเณรจิรภัทรวันทะวงษ์วัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21สามเณรกฤษดาเกยมาศวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22สามเณรจันทรัชบุญโสภาวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23สามเณรธีรวัฒน์สุขจันทร์โทวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24สามเณรอนุศักดิ์ประตังเวสาวัดป่าหนองโพธิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
25สามเณรสุนายเนียมเตียงวัดบ้านบกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26สามเณรณรงค์ฤทธิ์ศรีสุข-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27สามเณรปุณมนัสสระแก้ว-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28สามเณรปฏิพลชารินทร์-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29สามเณรทวีชัยเหลาศรี-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30สามเณรชัยพลชัยสงคราม-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31พระสุนันท์มณีล้ำกกุวโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
32พระพนมกาลเมฆกตกุสโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33พระสิทธิชัยลาเลิศกตคุโณวัดกุดโง้งคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34พระวิชิดชัยสิงหะชาติกตปุญโญวัดป่าโนนแสงธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35พระบรรจงแดงสูงกิตติญาโณวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36พระศักดิ์อนันต์ดีมากกิตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37พระสกลชัยย้อยกุสลจิตโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
38พระบดินทร์เหล่าแคขนฺติจิตฺโตวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39พระประยงค์บุญปัญญาขนฺติธมฺโมวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40พระแป้งทรงศรีขนฺติธมฺโมวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41พระประจวบยังกระโทกจิรสีโลวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42พระคมสันประริเวสูงฉนฺทโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
43พระสุรชัยกุลศรีศิริภาสญาณวีโรวัดป่าผลาญเพชรคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44พระสมเดชจันทร์แจ้งญาณวโรวัดป่านาทุ่งเหนือคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45พระประโยชน์พิมพ์ทองฐานวโรวัดป่าบ้านกลางคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46พระอุดมแก้วคุณฐิตมโนวัดถ้ำสระพงษ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
47พระชัยพรบุญภาฐิตเปโมวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
48พระวันชัยพันธ์แก่นฐิตเมโธวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49พระชวลิตจารัตน์ตนฺติปาโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50พระอนันต์โชติเอี่ยมสำอางค์ถาวโรวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ