รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 51 ถึง 98 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51สามเณรอภิวัฒน์หนูคำวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
52พระนนทชาติสงพิมพ์นาถปญฺโญวัดขะยูงคณะจังหวัดศรีสะเกษ
53พระวิโรจน์นามวงค์วิโรจโนวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
54พระทวีเกียรติคำชะนามอมโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
55พระเผ่าเทพบรรเจิดไพทูลย์ธมฺมธโรวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
56พระเสถียรใยแสงอุตฺตมธมฺโมวัดนานวนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
57สามเณรชัยพลชัยสงคราม-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
58สามเณรทวีชัยเหลาศรี-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
59สามเณรปฏิพลชารินทร์-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
60สามเณรปุณมนัสสระแก้ว-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
61พระสายทองธรรมรักษ์ธมฺมปาโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
62พระบดินทร์เหล่าแคขนฺติจิตฺโตวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
63พระวิรัตน์บุญเติมเตชธมฺโมวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
64พระปฎิวัติสนผลปญฺญาวุโธวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
65พระสถิตดอกมะเดื่อสิรภทํโทวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
66พระสุวรรณสง่างามธมฺมรโตวัดป่าวังทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
67พระพนมกาลเมฆกตกุสโลวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
68พระสิทธิชัยลาเลิศกตคุโณวัดกุดโง้งคณะจังหวัดศรีสะเกษ
69พระอินทร์เชียรบุญคงเตชวีโรวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดศรีสะเกษ
70สามเณรณรงค์ฤทธิ์ศรีสุข-วัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
71พระบรรจงแดงสูงกิตติญาโณวัดประชานิมิตคณะจังหวัดศรีสะเกษ
72พระดุลย์ระกิจพิมพ์เพ็ชรสุจิตฺโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
73พระสกลชัยย้อยกุสลจิตโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
74พระนิวัติแสงทองสิริภทโทวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
75พระชูโคตรวงศ์เขมาภิรโตวัดประชารังสฤษฎิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
76พระประยงค์บุญปัญญาขนฺติธมฺโมวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
77พระศิริพงษ์ส่วนบุญธีรปัญโญวัดป่าร่มโพธิ์แก้วคณะจังหวัดศรีสะเกษ
78พระอธิวัฒน์แก้วจันทร์โชติปุญฺโญวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
79พระสุนันท์มณีล้ำกกุวโรวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
80พระจิรัฏฐ์ธนิกพิทักษ์อโสโกวัดป่าโนนทรายคณะจังหวัดศรีสะเกษ
81สามเณรวรากาญจน์คำแอ่งวัดบ้านบกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
82พระวีรวัฒน์ไชยศรีษะยติกโรวัดหลวงสุมังคลารามคณะจังหวัดศรีสะเกษ
83พระสุวรรณ์พงษ์ชาติอุชุโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
84พระวันชัยพันธ์แก่นฐิตเมโธวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
85พระศักดิ์อนันต์ดีมากกิตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
86พระสำรองไพรบึงอติธมฺโมวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
87พระชวลิตจารัตน์ตนฺติปาโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
88พระเรวัติจันทร์เคลือบอนีโฆวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
89พระชัยญาสีโคอุ่นสุชาโตวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
90พระพนินเบิกบานยติกโรวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
91พระสุรชัยกุลศรีศิริภาสญาณวีโรวัดป่าผลาญเพชรคณะจังหวัดศรีสะเกษ
92สามเณรจิรภัทรวันทะวงษ์วัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
93พระอนันต์โชติเอี่ยมสำอางค์ถาวโรวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
94สามเณรกฤษดาเกยมาศวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
95สามเณรจันทรัชบุญโสภาวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
96พระศตวรรษอยู่เย็นรตนวณฺโณวัดป่าวิสุทธิธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
97พระอุดมแก้วคุณฐิตมโนวัดถ้ำสระพงษ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
98สามเณรธีรวัฒน์สุขจันทร์โทวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ