รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๔๐๐๐๑ - วัดหลวงสุมังคลาราม
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 98 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกันสุภาวหาวรธมฺโมวัดป่าใหญ่สามัคคีธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2สามเณรอนุศักดิ์ประตังเวสาวัดป่าหนองโพธิ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
3พระทอนไก่แก้วยติโกวัดป่าศรีสำราญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4พระอมรภักดิ์ขุนทดวรญาโณวัดป่าอาวอยพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5พระเกษมแก้วมณีปภาโสวัดป่าโนนกระสังธรรมคุณคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6พระทัดเมาหวลปัญญาธโรวัดป่าร่มโพธิ์ธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7พระควรคิดบุรการอุชุโกวัดป่าร่มโพธิ์ธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8พระวิชิดชัยสิงหะชาติกตปุญโญวัดป่าโนนแสงธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9พระประโยชน์พิมพ์ทองฐานวโรวัดป่าบ้านกลางคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10พระทองพูนแซ่เตียอาริโยวัดป่าโคกชาติคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11สามเณรสุนายเนียมเตียงวัดบ้านบกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12พระชัยพรบุญภาฐิตเปโมวัดประชารังสรรค์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
13พระประจวบยังกระโทกจิรสีโลวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14พระดลศรีสุดสวาดเตชวโรวัดบ้านหนองเขียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15พระภัยทูนหอมใจโชติโกวัดป่าบ้านตามอญคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16พระประกอบเพ็งกรูดเมตฺติโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17พระระวีโรจน์ศรีสุวรรณวชิรญาโณวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18พระคำเดชมีสินเตชธโรวัดป่าอริยธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19พระโชคชัยสายแก้วโสตฺถิโกวัดป่าอริยธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20พระเรือนแก้วเกษเตชพโลวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21พระชาติชายธรรมพรอรินฺทโมวัดป่าเกาะภูเชือกคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22พระเพิ่มพูนบัวฝรั่งธมฺมิโกวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23พระอานนท์ชื่นรสอานนฺโทวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24พระอดิศรปรือปรังยติกโรวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25พระแป้งทรงศรีขนฺติธมฺโมวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26พระเจริญชมเชยเขมปตฺโตวัดไพรพัฒนาคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27พระวสุพลแซ่อั้งยโสธโรวัดป่าเนรัญชราคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28พระสมเดชจันทร์แจ้งญาณวโรวัดป่านาทุ่งเหนือคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29สามเณรปัญญากรกลิ่นสุคนธ์วัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30สามเณรพสุธรกล้าหาญวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31สามเณรวัชรินทร์ชนะศรีวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32สามเณรศรัณยูบุญยิ่งวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33สามเณรณัฐพลนาคำผุยวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34สามเณรกิตติศักดิ์แก้วสาหร่ายวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35สามเณรวรพลสีหาบุตรวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36พระทองหล่อสุทธิพันธ์ปญฺญวโรวัดหนองแกศรีมงคลคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37พระนิคมวิเศษเขมิโยวัดหนองแกศรีมงคลคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38พระยงยุทธรักษาวงศ์มหาสกฺโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
39พระคมสันประริเวสูงฉนฺทโกวัดป่าศรีสมบูรณ์คณะจังหวัดศรีสะเกษ
40พระบุญเลืองวงษ์สินธ์สนฺตจิตฺโตวัดป่าวังทองคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41สามเณรเอกพลศรีพลน้อยวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42สามเณรชินภัคนางวงค์วัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43สามเณรธีระพันธ์วรรณจูวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44สามเณรธีรวีร์กายชาติวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45สามเณรเกรียงไกรศรีดีวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46สามเณรอัครพงษ์เกษหงษ์วัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47สามเณรสุรเชษฐ์ศรีน้ำอ้อมวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48สามเณรพงค์พัฒน์ศรีชนะวัดป่าดำรงพุทธธรรมคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49สามเณรสุริยาตันศิริวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50สามเณรณัฐพลผาสุกิจวัดบ้านหนองฮะคณะจังหวัดศรีสะเกษ