รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทวิชสุพรฐิตาโภวัดศรีธรรมารามคณะจังหวัดยโสธร
2พระคำปองตระกาลอภโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
3พระโสดาองอาจปภาโสวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระไพศาลมะลิเวินปวโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระภัทรพลบุญศรีจตฺตมโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
6พระทูลทินันทร์วันดีเตชธมฺโมวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
7พระยุทธนาพรมโสภาสิริปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
8พระอดิศรศรีใสคำอธิปญฺโญวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
9พระภานุมาศแสงศรีคุณากโรวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
10สามเณรกิตติพงศ์เพ็งประสิทธิพงศ์วัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
11สามเณรธีรภัทรพุทธานุวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
12พระมนต์ฤชัยไชยมาตย์ญาณวีโรวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
13พระญาณศิลป์โคตรสมบัติชยธมฺโมวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
14พระสุนทรทองศรีชุตินฺโธวัดป่าเวฬุวันวนารามคณะจังหวัดยโสธร
15พระรุ่งเกียรติวันสุทะสุภาจาโรวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
16สามเณรธนากรโคตรสมบัติวัดดอนแรดคณะจังหวัดยโสธร
17พระประยงค์สินธ์ผลจันทร์ธมฺมปาโลวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
18พระกิตติพลสีเสนเตชธโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
19พระวันชนะศรีใสคำขนฺติวโรวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
20พระโกมลวงษ์ละตรครุธมฺโมวัดป่าศรีสุนทรคณะจังหวัดยโสธร
21พระทองสุขต่างใจโกวิโทวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
22พระชาตรีโพธิจันนาเขมธมฺโมวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
23พระคฑาวุธสุดแสวงอรุโณวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
24พระวีรยุทธนามฮุงฐานิสฺสโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
25พระปรีชาวิบรรณ์ฐิตสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
26พระโกศิลสิงห์ลาปญฺญาวโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
27พระประเสริฐศักดิ์พันธ์ศรีปญฺญาวโรวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
28พระศราวุธไชยงามอุปสโมวัดประชาสามัคคีคณะจังหวัดยโสธร
29พระอลงกตป้องกันฐานธมฺโมวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
30พระวัชระป้องกันปิยวฒฺฑโนวัดศรีฐานในคณะจังหวัดยโสธร
31พระนิรันคงวันปิยธมฺโมวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
32พระสุขวิทย์วารีรุ่งโรจน์อาจารยุตฺโตวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
33พระธนโชติสองศรีฐานธมฺโมวัดสุจิตตะสังขะวนารามคณะจังหวัดยโสธร
34พระณัฐวุฒิสร้อยเงินยโสธโรวัดประชามงคลคณะจังหวัดยโสธร
35พระรุ่งนิรันดร์วงศ์ชาลีขนฺติพโลวัดประชาอุทิศคณะจังหวัดยโสธร
36พระลิขิตนามากยุตฺตธมฺโมวัดเทพจำลองคณะจังหวัดยโสธร
37พระสุรชัยแสนคุณคเวสโกวัดภูถ้ำพระคณะจังหวัดยโสธร
38พระสถิตผลาการเขมธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
39พระศิริมงคลจันทสารโยติยุตฺโตวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
40พระโสฬสศิริอังคณาปุญฺญกาโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
41พระปัญญาบุตรสารสิริธมฺโมวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
42พระธีระพลเดชะบุญปญฺญาวโรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
43สามเณรรพีพัฒน์คำสายวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
44สามเณรณัฐวุฒินครแจ้งวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร