รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยโสธร ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๙๐๐๑ - วัดศรีธรรมาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 87 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระราวิณวิเชียรชอบติสโรวัดเนรมิตวนารามคณะจังหวัดยโสธร
2พระเฉลิมพลอบรมมหาวีโรวัดเนรมิตวนารามคณะจังหวัดยโสธร
3พระรังษีโสตะวงค์ปสนฺโนวัดเนรมิตวนารามคณะจังหวัดยโสธร
4พระภุมรินทร์ยอดพุฒมหาวิริโยวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
5พระวีระศักดิ์ไชยราชอคฺคธมฺโมวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
6พระธีร์วราเดชมูลสารตปสีโลวัดจิตตวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
7พระธนากรขุคลังพลวโรวัดวิโสธนารามคณะจังหวัดยโสธร
8พระธงชัยสายเชื้อจนฺทโชโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดยโสธร
9พระคำภานางามภูริปญฺโญวัดศิริมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
10พระประดิษฐ์นางามถิรวิริโยวัดศิริมังคลารามคณะจังหวัดยโสธร
11พระประสิทธิ์พัติพรมอภิชาโนวัดป่าประชาบำรุงคณะจังหวัดยโสธร
12พระณัณฐวุฒิสาระบาลอภินนฺโทวัดป่าโนนค้อคณะจังหวัดยโสธร
13พระนิติกรนามจันทราอธิปญฺโญวัดหนองไคร้คณะจังหวัดยโสธร
14พระวีระพงษ์ทองศรีฉนฺทโกวัดหนองบกคณะจังหวัดยโสธร
15พระสัญญาอริยะดีถิรคุโณวัดหนองบกคณะจังหวัดยโสธร
16สามเณรปณิธานอุปยโสวัดหนองแสงคณะจังหวัดยโสธร
17พระวารพราชสว่างเกตุธมฺโมวัดเทพรังษีคณะจังหวัดยโสธร
18พระภานุพงษ์พลวงค์ษาปญฺญาวโรวัดอีสานเขียวคณะจังหวัดยโสธร
19พระสมพงษ์พันหอมพุทฺธสโรวัดป่าสามเพียคณะจังหวัดยโสธร
20พระเสริมผุดผ่องขนฺติสาโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
21พระอรรถพรศรีชัยขนฺติวโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
22พระสนานอังคะสาดฐานวีโรวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
23พระบุญมีศรีมันตะสิรินาโควัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
24พระอุทัยทาสมบูรณ์เตชธมฺโมวัดทรายทองวนารามคณะจังหวัดยโสธร
25พระละมุดขวาของจิตฺตทนฺโตวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
26พระอรุณเข็มเพชรอธิปญฺโญวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
27สามเณรพัชรจันเหลืองวัดศรีพัฒนารามคณะจังหวัดยโสธร
28พระวัลลภแสนสุขธมฺมวโรวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
29พระบุญค้ำต้นสายขนฺติจิตฺโตวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
30พระอาคมยางเดี่ยวอนิโฆวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
31พระประยูรบุญเพ็งขนฺตยาถิรโตวัดภูหมากพริกคณะจังหวัดยโสธร
32พระวรินทรบุญโสภาสุธมฺโมวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
33พระอดิศักดิ์บุดดาวงษ์อิสฺสโรวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
34พระจักรพงษ์จันทร์แสงจกฺกวโรวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
35พระประสิทธิ์จิตตบุตรขนฺติโกวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
36พระเสถียรสมสุขขนฺติโกวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
37พระศักดาชัยตองอ่อนรวิวํโสวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
38พระทักษิณอินธิรัตน์ฐานธมฺโมวัดหอก่องคณะจังหวัดยโสธร
39พระพรชัยสมหาญปญฺญาธโรวัดมหาชนะชัยคณะจังหวัดยโสธร
40พระยุธินสุภาคารวิริโยวัดมหาชนะชัยคณะจังหวัดยโสธร
41พระพิสิษฐ์จุรีวัลกลฺยาณธมฺโมวัดมหาชนะชัยคณะจังหวัดยโสธร
42พระดิลกสมดวงกิตฺติโกวัดกลางโพธิ์ชัยคณะจังหวัดยโสธร
43พระสีทองกิ่งผาสุธมฺโมวัดศรีวีรวงศารามคณะจังหวัดยโสธร
44พระลัยเครือคำปสนฺโนวัดศรีวีรวงศารามคณะจังหวัดยโสธร
45พระเตาะจันทพาลสิริธมฺโมวัดพระพุทธบาทยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
46พระนายเกษรปญฺญาธโรวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
47พระประสิทธิ์พรมโลกกตปุญฺโญวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
48พระพรชัยศรีจันทร์ปิยธมฺโมวัดป่าสุเมธีธรรมคุณคณะจังหวัดยโสธร
49พระสุนทรสมยงค์สุนฺทโรวัดป่าหอพระคุณคณะจังหวัดยโสธร
50พระมาชารัตนาภาฐิตสํวโรวัดป่าหอพระคุณคณะจังหวัดยโสธร