รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๘๐๐๑ - วัดสุปัฏนาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 58 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิวัฒน์รัตนพันธ์ณฏฺฐิโกวัดสุปัฏนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระวีรยุทธลาพ้นโอภาโสวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3พระกฤษฎาทาระสารปญฺญาธโรวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4พระวิปัสสะมณีวรรณปภาโสวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5พระไกรวิชญ์ศรีภักดีปญฺญาพโลวัดพระธาตุหนองบัวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6สามเณรศุภโชคพันธ์คำวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7พระพิชิตการะสาอุปสนฺโตวัดสระประสานสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8พระสงครามไขแสงโกสโลวัดบ้านท่าบ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระสำเริงอ่างคำหงห์สาทโรวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระเก่งกล้าแก้วพรมปภาโสวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระกฤษณพงษ์อุปโภครกฺขิโตวัดป่าภูปังคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระวิภาสเกิดเหมาะธีรปญฺโญวัดภูจันแดงภาวนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระภัพพลพละศักดิ์ฐิตธมฺโมวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
14พระอภิวัฒน์ชนาคฐานกโรวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระจารุเดชศรีมงคลอาภากโรวัดภูคำมณีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระปรีชาพรหมบุตรฐิตสีโลวัดประชาเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระนิพลสีพิมพ์ฐานิสฺสโรวัดประชาเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระธนาคมสุขเกษมฐานุตฺตโรวัดประชาเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระปัญญาเชิดภูเขียวปญฺญาพโลวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระสุบรรณ์พิมพ์สิงห์กิตฺติสาโรวัดสุมังคลารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21พระมหิทธิชัยสายสีอโสโกวัดป่าสนามชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระอนุพงษ์พรรณเจริญณฏฺฐิโกวัดป่าสนามชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระธีระวัฒน์ถนอมจิตปณีตจิตฺโตวัดดอนธาตุคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระสุชาติพวงเนียมวรธมฺโมวัดดอนธาตุคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระอารยจารึกธรรมอาริโยวัดดอนธาตุคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26พระบุญมีบุญล้อมธีรปญฺโญวัดห้วยไผ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
27พระวิชัยสีแสดพลวฑฺโฒวัดศรีนวลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระจิรายุลาสกุลจิรวฑฺโฒวัดป่าสนามชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29พระราวีสินธุโคตรอตฺถกาโมวัดป่าสนามชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระจรูญสีหบัณฑ์ถิรธมฺโมวัดป่าสนามชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระทวีสินแสนทวีสุขกมโรวัดเมืองเดชคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระนันทวัสดิ์สมศักดิ์จตฺตมโรวัดดอนเสาโฮงคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระอ่อนตาคงสืบปิยสีโลวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระมงคลงามเชื้อมงฺคลสาโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระบุญเทียนนาคนาคาสุขิโตวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระทนงศักดิ์สมเจตนาอมโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระสัมพันธ์ทองงามมหาวีโรวัดช่องเม็กธรรมารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38พระพิทักษ์ชนแสนสีเขมนิวตฺโตวัดปัจจันตบรรพตคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39พระเนียรพรหมสว่างญาณวีโรวัดซำงูคณะจังหวัดอุบลราชธานี
40พระอานุวัฒน์โคตรสาลีโฆสธมฺโมวัดห้วยชันเหนือคณะจังหวัดอุบลราชธานี
41พระทองจันทร์นะโสสตฺตมโนวัดห้วยชันเหนือคณะจังหวัดอุบลราชธานี
42พระเกียรติศักดิ์สิถิรบุตรยติโกวัดป่าศิลาเลขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
43พระคำตาคำเฮืองสุชาโตวัดโนนศรีวิไลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
44พระอำพรสมมาถิรสทฺโธวัดป่าหัวดอนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
45พระสว่างแก่นการโรจนญาโณวัดป่าศิลาเลขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
46พระปิยะพัชรทองยืนปภสฺสโรวัดป่าศรีบัวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
47พระมานนท์ภูลัพย์มหาคมฺภีโรวัดป่าหนองฮีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
48พระวสันต์ศรีเพชรอนุตฺตโรวัดป่าหัวดอนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49พระประกอบแสนรังฐานิสฺสโรวัดป่าศิลาเลขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
50พระประสิทธิชัยโกมุทพงศธรปญฺญาทีโปวัดประชาพิทักษ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี