รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๘๐๐๑ - วัดสุปัฏนาราม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 165 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโกมลศรีปราชญ์กิตฺติธโรวัดสุปัฏนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระนนท์รวิศเศวตติยานนท์ชยานนฺโทวัดสุปัฏนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3พระสุริยากุลมณีปิยธมฺโมวัดสุปัฏนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4สามเณรปัญจพลมณีรัตน์วัดสุปัฏนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5พระบังคะตะวงษ์ธมฺมทีโปวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6พระทองใบยิ่งยงยติกโรวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7สามเณรอภิวิชญ์ผิวละเอียดวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8สามเณรธนโชติเกื้อทานวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9สามเณรกรรชัยเกื้อทานวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10สามเณรวรากรณ์ประกอบสุขวัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11สามเณรปัญญารินรมย์วัดศรีอุบลรัตนารามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระปรีชาสุขโรจน์สิริธมฺโมวัดพระธาตุหนองบัวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระครรชิตศรีโยธาจนฺทสาโรวัดพระธาตุหนองบัวคณะจังหวัดอุบลราชธานี
14สามเณรยุทธนาธานีวัดหนองเค็งคณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระยอดชายนามปัญญามหปฺปญฺโญวัดสระประสานสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระชาลีแก่นสารธมฺมทีโปวัดสระประสานสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระชุติพนธ์สุขจิตธมฺมพโลวัดสระประสานสุขคณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระบุญศรีหนูอินทร์กนฺตธมฺโมวัดบ้านท่าบ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระมงคลแก่นภูเลิศขนฺติธมฺโมวัดบ้านท่าบ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20พระเผด็จศึกมะณีสีสธโรวัดบ้านท่าบ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21สามเณรเอกพันธ์ศิริลักษณ์วัดบ้านท่าบ่อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระบัญชาพรมพานิชน์สิริจนฺโทวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระวิบูลธรรมเกตุชัยถาวโรวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
24สามเณรธนากรทองศรีวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25สามเณรภูวนัยสมพรวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26สามเณรระพีวิทย์กมลวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
27สามเณรกริชเพชรทองพิมพ์วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
28สามเณรสุพิภัทรมานุตรวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
29สามเณรอภิสิทธิ์พันธุ์คำวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระวิเชียรเสนนอกถิรจิตฺโตวัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระสุรินทร์กิ่งก้านคุณากโรวัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระศักดิ์ศรีสมปองวิสุทฺโธวัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระเรืองศักดิ์ศรีวรรณะโชติวโรวัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระศักดิ์ศิริศุขเกษมฐิตสุทฺธิวัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35สามเณรหาญณรงค์จันทาทิพย์วัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36สามเณรชัยณรงค์จันทาทิพย์วัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37สามเณรจักรีอินโสมวัดบูรพาคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38สามเณรรฐนนท์ยิงดังวัดไชยมงคลคณะจังหวัดอุบลราชธานี
39สามเณรวงศธรแพงวงค์วัดสุทัศน์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
40สามเณรขจรศักดิ์คำชนะชัยวัดสุทัศน์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
41สามเณรณัฐภัทรสะอาดศรีวัดสุทัศน์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
42สามเณรปฏิภาณจรวิเศษวัดสุทัศน์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
43สามเณรวีระศักดิ์หัตรัตนชัยวัดสุทัศน์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
44สามเณรดัสกรพรมวุฒิวัดสุทัศน์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
45สามเณรนัฐภัทรเจริณเกิดบุญวัดสุทัศน์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
46พระไชยาคำศรีขนฺติธโรวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
47พระรุ่งนภาคำหอมปญฺญาวโรวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
48พระอนุจรชารีกุลปนฺนภาโรวัดป่าภูปังคณะจังหวัดอุบลราชธานี
49พระประจักรพิมมโสทิฐตธมฺโมวัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
50พระพีรวัสคงอยู่เมธิโกวัดป่าภูปังคณะจังหวัดอุบลราชธานี