รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๗๐๐๑ - วัดมิ่งเมือง
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 57 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพีระชัยหล้าก่ำกิตฺติธโรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2พระชยุตม์พุ่มพวงอินฺทปญฺโญวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3พระศราวุฒิอำไพธมฺมธโรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4สามเณรเกียรติศักดิ์ไชยเพชรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5สามเณรนนทวัฒน์สิงห์สาหัสวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6สามเณรศักดินนท์โคตรก่ำวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7สามเณรภัทรธรบัวพาวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8สามเณรบอลมลามลวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9สามเณรนพรัตน์บุญสวาสดิ์วัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10สามเณรวัชรพลพิมพ์นิลวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11สามเณรปรมินทร์โสมรักษ์วัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12สามเณรรันเภียรุมวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13พระกิตติศักดิ์ศิลาเกตุกิตฺติสมฺปนฺโนวัดเหนือคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14พระชื่นใจชมโพสอนถิรจิตฺโตวัดเหนือคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15พระวิษณุกรรมพลเยี่ยมปิยธมฺโมวัดวิมลนิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16พระอัสดากรคำขันธ์อตฺถจาโรวัดวิมลนิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17พระทินณรงค์นราทรวรจิตฺโตวัดวิมลนิวาสคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18พระปกาศิตศักดิ์ขวาสีลวฑฺฒโนวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19พระสนั่นปุริตานังฐิตธมฺโมวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20พระนภดลนาคภูมิกิจฺจสาโรวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21พระคมสันต์จันทร์เตี้ยอาจาโรวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22พระสนั่นศรีสนองกนฺตปุญฺโญวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23พระวันเพ็ญวงษ์สุวรรณจิตฺตสํวโรวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24พระบรรจงงามงอนจารุธมฺโมวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25พระพรชัยศรีเนตรชินปตฺโตวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26พระจันทาโยชนาฐิตธมฺโมวัดป่าศรีไพรวันคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27พระสมควรชำนาญสุเมโธวัดป่าทรงธรรมคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28พระสุวิทย์อินเขียวฐิตธมฺโมวัดป่าวรคุณคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29พระวีระศรีรักษาอินฺทวีโรวัดมหาวโนทยานคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30พระวิบูลย์แวงวรรณปภาโสวัดมหาวโนทยานคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31พระบุญศรีระกิติปญฺญาธโรวัดป่าโพนทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32พระสุบรรณศักดิ์ศรีอินฺทปญฺโญวัดป่าศรีโพนทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33สามเณรเจษฎาภรณ์สดมพฤกษาวัดป่าศรีโพนทองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34พระวิจิตรไกยสิทธิชุตินฺธโรวัดสุขสมบูรณ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35พระถาวรสร้อยยศนาจิรธมฺโมวัดประชาคมวนารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36พระอภิเชษฐ์ชะตารัมย์อธิปญฺโญวัดประชาคมวนารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37พระปทิตเดชไชยคำมีปริปุณฺโณวัดประชาคมวนารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38พระอาภากรไชยคำมีกลฺยาณธมฺโมวัดประชาคมวนารามคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39พระคำพันธ์พิมพ์หนองหว้าปริสุทฺโธวัดป่าสุขสวัสดิ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40พระวิทยาสอนสนามจิตฺตทนฺโตวัดป่าสุขสวัสดิ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41พระฐาปนพงศ์ธรศรีฐาปนวํโสวัดป่าสุขสวัสดิ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42พระทองมาวงศ์ศรีเทพสุทฺธจิตฺโตวัดป่าสุขสวัสดิ์คณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43พระสมเจตน์กุหลาบเพ็ชรสุปภาโสวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44พระไกรสรพานอ่อนฐานวโรวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45สามเณรเตกัมบูรา มครวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46สามเณรภคพลพันธุ์นิลวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47สามเณรนครินทร์ม่อมพันขางวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48สามเณรพิศาลแห้วนครวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49พระสุชิตพัชจารยะญาณโสภโณวัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50สามเณรภาคภูมิมนัสอำไพวงศ์วัดมิ่งเมืองคณะจังหวัดร้อยเอ็ด