รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๗๐๐๑ - วัดมิ่งเมือง
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

แสดง 1 ถึง 50 จาก 137 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณัฐพัฒน์ปฏิสัมภิทาวงศ์กิตฺติสาโรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
2พระสุพัฒน์แสนเมืองภทฺทปญฺโญวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
3พระอนุสรณ์สอาดสิทธิ์สิริปญฺโญวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
4พระไนยวิศพลราชญาณพโลวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
5พระพนมกรณ์ทองทัพกลฺยาโณวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
6พระสิทธิชัยสุขรอบสุทฺธิชโยวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
7พระไชยโรจน์สีทาสุวีโรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
8พระวสันต์บาลไธสงกนฺตสีโลวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
9พระอานนท์อินฺทปญฺโญทองประเสริฐวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
10พระศุภโชคฮับหลีชุตินฺธโรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
11พระมงคลธุรการรตินฺธโรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
12พระณัฐพลกิตฺติปญฺโญลาวะลีวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
13พระคันธนูจิรปุญฺโญสีม่วงวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
14พระวรวิทย์จิตฺตสํวโรจันดาวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
15พระธนัตถ์นันท์ปุรินทร์ยศขนฺติธมฺโมวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
16พระกิตตินันท์สุทธิสงค์โกวิโทวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
17พระวาสนาเวียงสมุทรอินฺทปญฺโญวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
18สามเณรภูริเดชผาบุตรลาวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
19สามเณรภูวินัยมุงคุณวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
20สามเณรประจิตรโสพันธ์วัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
21สามเณรทรงพลพรมมีวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
22สามเณรทรงยศดีจันทร์วัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
23สามเณรนพเก้าสดใสวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
24สามเณรเมธาพรศรีใสสุขวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
25สามเณรนิทัศคำควรวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
26สามเณรวรวิทย์สุขโขวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
27สามเณรธีระศักดิ์อาวะรีวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
28สามเณรวินัยชูตรีวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
29สามเณรธนพลแสนสะท้านวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
30สามเณรอัศราวุฒินารองวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
31สามเณรสิทธิศักดิ์ขันทะวิเศษวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
32สามเณรสุรสิทธิ์ประเสริฐสังข์วัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
33สามเณรเสกสรรศรีบุญเรืองวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
34สามเณรกฤษณะโสดากุลวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
35สามเณรภานุวัฒน์อาดคำพันธ์วัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
36สามเณรยุทธนาวิรุณพันธ์วัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
37สามเณรธนพลมงคลดีวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
38สามเณรเกียรติศักดิ์ป่าดวนวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
39สามเณรธีรเมธสุดดีวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
40สามเณรศรัญญูวรรณพยัญวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
41สามเณรอัครพลกุลาสืบวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
42สามเณรวีระวัฒน์พิมพ์นิลวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
43สามเณรพิชยะเกศโสภาวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
44สามเณรไชยาอ่อนตาวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
45สามเณรชัยวัฒน์โคตรปัญญาวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
46สามเณรณัฐพงษ์สงครามพลวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
47สามเณรศุภลักษณ์พลเหลาวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
48สามเณรนพดลธานีวรรณวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
49สามเณรพงศภัคสีโทมีวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
50สามเณรปรินทพงษ์วังทองวัดบึงพระลานชัยคณะจังหวัดร้อยเอ็ด