รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๖๐๐๑ - วัดประชานิยม
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 107 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอธิวัฒน์นระแสนสิริวฑฺฒโนวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2พระปัญญาไชยสีหากิตฺติปญฺโญวัดอัมพวันม่วงน้อยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3พระพะเยาว์ทองโครตสญฺญโตวัดอัมพวันม่วงน้อยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4พระนพพรอรัญเสนเขมกาโรวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5พระจารุเดชโพวิเศษจารุปญฺโญวัดวารีวันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6พระขาวแสงดีจิตฺตธมฺโมวัดวารีวันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7พระกิตติพนธ์คันทีธมฺมเมธีวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8พระไพฑูรย์วิชาชัยสารตฺถิโกวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9พระดานัยสระแก้วฐิตมโนวัดเฉลิมทุ่งสว่างคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10พระพิชิตขจรจิตต์ถิรสทฺโธวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11พระประยุทธ์โครตล่ามแขกอตฺตคุตฺโตวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12พระบุญหลายยุบลนาถขนฺติมโนวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13พระสมบูรณ์เครือแวงมลยสปาโลวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14พระแหวนผ่านจังหารอคฺคจิตฺโตวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15พระพรหมมาพรรณขามอุปกาโรวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16พระเสถียรรัตนวงค์อินฺทปญฺโญวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระสุดจักรแก้วอธิปุญฺโญวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18พระอธิชัยบรรณารักษ์ อธิจิตฺโต วัดปทุมรังษีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19พระสมศักดิ์อุดรสะอาดธีรปญฺโญวัดปทุมรังษีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20พระวิมลเลิศศรีธมฺมสโรวัดปทุมรังษีคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21พระสมหมายพรมภักดีจิรธมฺโมวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22พระชวลิตรินทาจกฺกธมฺโมวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23พระณรงค์อุ่นศิริจิตฺตปญฺโญวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระปิติภัทรโนนศรีปิติภทฺโทวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25พระสุพัฒน์พรมพิทักษ์ภูริวฑฺฒโนวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26พระบุญชูของนาคุณากโรวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27พระวัชรพงษ์จันทรเสนาธมฺมะโรวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28พระลำพองสีลุนใดภทฺทธมฺโมวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29พระสถิตภูชำนิอธิปญฺโญวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30พระชมภูภูช่างทองกลฺยาโณวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31พระสุพจน์พันธ์แก้วอภิญฺจโนวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32พระโยธินอุ่นทรพันธ์จารุธมฺโมวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33พระสมพงษ์เอกมาตย์วรปญฺโญวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34พระสมพรภูสีอ่อนปภาธโรวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35พระชัยยุทธบรรเทาทุกข์นิสโภวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36พระภานุพงษ์สุทธิบุตรสุนฺทรธมฺโมวัดป่าสันติวาสอินทารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37พระไพจักรจามรโชติจารุธมฺโมวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38พระทศพรมาตยมูลกิตฺติวโรวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39พระภานุวัฒน์ละครไชยผาสุกาโมวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40พระจักรพงษ์นาสาเขมรโตวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41พระสานิตย์สิระปาณิชาติกิตฺติปญฺโญวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42พระเฉลิมเขตบุญเพชรอุตฺตโรวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43พระสมรภูช่างทองจิตฺตคุโณวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44พระองอาจจันต๊ะวารีหตฺถมโนวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45พระณัฐพลพรมชาติคุตฺตธมฺโมวัดขวัญเมืองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46พระรุ่งโรจน์ประดิษฐวัฒนะกุลอคฺคธมฺโมวัดชัยวงษ์จันทร์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47พระใจเด็ดปิยวงษ์ปิยวํโสวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48พระศุภชัยแมนไธสงปรกฺกโมวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49พระธนาเทพการจักรสจฺจวโรวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50พระเอกพลบุญโสมกิตฺติปญฺโญวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์