รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๖๐๐๑ - วัดประชานิยม
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 114 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชัยยันต์เวชบรรพตวรธมฺโมวัดถ้ำไทรทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2พระประภาสเวชบรรพตกลฺลญาโนวัดถ้ำไทรทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3พระอนุสรณ์พรมโสภาโชติธมฺโมวัดโป่งเชือกชัยมงคลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4พระณรงค์เดชภูผาสุขฐิตสาโรวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5พระธนัชปภาวีมิ่งกมลอินฺทญาโณวัดอัมพวันม่วงน้อยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6พระวิชัยไปดงธนะวุฒิโชติธมฺโมวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7พระประมวลผลสวิงอาภากโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8พระคงศึกภูทองหล่อถิรธมฺโมวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9พระพัฒนมงคลชัยถานะอติธมฺโมวัดป่าทุ่งศรีเมืองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10พระทองเพชรไชยเคนจารุวณฺโณวัดป่าบ้านคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11พระบุญช่วยช่วยจันทร์อธิปญฺโญวัดป่าบ้านคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12พระอดุลย์จารุสินกิตฺติโสภโณวัดป่าบ้านคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13พระนันทวัตรอัศววารีอนามโยวัดป่าบ้านคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14พระนพนัยวิชาผาฐานวุฒฺโฒวัดป่าบ้านคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15พระปรีชาผิวผ่องถาวรจิตฺโตวัดป่าบ้านคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16พระเชาวลิตศิริสุลักษณ์จิตฺตทนฺโตวัดป่าบ้านคำใหญ่คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17พระทองสุขพรรณโรจน์จนฺทโชโตวัดป่าราชพฤกษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18พระสมหมายสิงห์หลคุณวีโรวัดป่าราชพฤกษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19พระพงษ์ศักดิ์แจ่มประเสริฐทนฺตจิตฺโตวัดป่าราชพฤกษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20พระสมยงค์ตาลป่าหว้านวชิรจิตฺโตวัดป่าราชพฤกษ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21พระทองดำอินทจิตรสนฺตุสฺสโกวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22พระขวัญชัยณกาฬสินธุ์กนฺตปญฺโญวัดเฉลิมทุ่งสว่างคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23พระวิรัตน์สนธิฐานิสฺสโรวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24พระฐิติกรคัฒมาตย์จิตฺตสํวโรวัดป่ารัตนธรรมคุณคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25สามเณรเปี่ยมสุขพการาชวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26พระสมหมายภารสุวรรณอธิปญฺโญวัดป่าเครือวัลย์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27พระเอกวิทย์ชื่นบุญชูอธิปญฺโญวัดชัยวงษ์จันทร์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28พระไพบูลย์เดชาปกปญฺญาธโรวัดชัยวงษ์จันทร์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29สามเณรอลงกรณ์จันทร์สว่างวัดชัยวงษ์จันทร์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30พระสำรวยอินประดับถาวโรวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31พระหัตถาสรรพอาษากตฺปุณโญวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32พระบัวลีไชยบัวสุจิตฺโตวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33พระเด่นพงษ์ธงหารสทฺธาธิโกวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34พระประเสริฐขาวดีคุณกโรวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35พระชาญชัยราชบัณดิสภทฺทโกวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36พระเขาเล็กแก้วใสย์ฉนฺทโกวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37พระเดชาอุดมกมฺมสุทฺโธวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38พระวรนัยภูกิ่งดาวสุภกิจฺโจวัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39สามเณรภานุวัฒน์เถาพันธ์วัดหนองสวงคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40พระยอดชายแก้วพรมถาวโรวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41พระขวัญชัยโคตรฉวะภูริชโยวัดประชานิยมคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42พระสมพงษ์สุวรรณีฐานิสฺสโรวัดมัชฌิมวาสคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43พระขจรสารทองอุทัยศิริสิริมงฺคโลวัดมัชฌิมวาสคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44พระสุธีกะการดีฐิตปุญโญวัดมัชฌิมวาสคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45พระสุเทพทับอักษรอุปกาโรวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46พระไพรัตน์ทิพย์ชาติสนฺติกโรวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47พระกฤษดาไชยสถิตย์อภิปญฺโญวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48พระพลายชุมพลอันทะศรีปริสุทฺโธวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49พระวิรัตน์ภูตาเพชรธมฺมวโรวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50พระศุภชัยภูไชยแสงกตปุญฺโญวัดบูรพาโคกเครือคณะจังหวัดกาฬสินธุ์