รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๕๐๐๑ - วัดประชาบำรุง
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธีรยุทธเทพแพงจิรสีโลวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
2พระเทวฤทธิ์ยศกำธรเขมฺมจิตฺโตวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
3พระจำลองแก้วกัญญาสุธมฺโมวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระอภิชิตหอมดวงอภิปุญฺโญวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
5พระองอาจคนทนทนฺตกาโยวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
6พระธีระพงษ์พูดเพราะภูริวฑฺฒโนวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
7พระสรรพศิลป์ศรีภัทราพทฺธธมฺโมวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
8พระฐิติพัฒน์ชูพันธ์กิจฺจกาโรวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
9สามเณรเสกศักดิ์ทัดเทียมทัดวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
10สามเณรธนพลแหล่งหล้าวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
11พระประสาทอิงชัยภูมิวารสทฺโธวัดชัยมงคลคณะจังหวัดมหาสารคาม
12พระธีรพงษ์สิงห์ทองมุนิวํโสวัดหนองใต้คณะจังหวัดมหาสารคาม
13พระถาวรสันธิวาสอาภายุตฺโตวัดกู่แก้วคณะจังหวัดมหาสารคาม
14พระเตชิตสุรมณีอคฺคธมฺโมวัดหนองใต้คณะจังหวัดมหาสารคาม
15พระนัฐพงษ์สร้อยวิเชียรทนฺตจิตฺโตวัดกู่แก้วคณะจังหวัดมหาสารคาม
16พระวิลันดาโพโสคุเณสโกวัดศรีสุราษฎร์คณะจังหวัดมหาสารคาม
17สามเณรฉัตรชัยพระจันทร์ศรีวัดป่าโนนสะอาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
18สามเณรเจษฎากรนาคำจันทร์วัดป่าโนนสะอาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
19สามเณรวรพลไวสติวัดป่าโนนสะอาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
20สามเณรประกาศิตชาญนอกวัดป่าโนนสะอาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระธีรชัยรัตน์วณิชเพียรเลิศชาตเมธีวัดป่าหนองชาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระเชยศักดิ์ถาวรชัยธมฺมทีโปวัดเกาะแก้วโกสุมคณะจังหวัดมหาสารคาม
23สามเณรอรรถพลตั้งมั่นดีวัดเกาะแก้วโกสุมคณะจังหวัดมหาสารคาม