รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๕๐๐๑ - วัดประชาบำรุง
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 29 จาก 29 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอนุสรณ์พงษ์ศรีจิตฺตสํวโรวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
2พระยุทธนาปักกาเวสูงฐานวีโรวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
3พระวิชบูลย์แก้วท้าวขนฺติโกวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระณัฐพงษ์สุภพลสิริธโรวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
5พระเกียรติพงษ์แคนเภาฐิติญาโณวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
6สามเณรพุทธรักษ์สมบัติราชวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
7สามเณรเสิศลักษณ์แก้วไสยวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
8สามเณรสุริยามาอ้นวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
9สามเณรณัฐวุฒิภูพันนาวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
10พระสวัสดิ์มูลดีจารุวํโสวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
11พระนิเวศพลเดชกิตฺติปญฺโญวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
12พระไมตรีกิจสิงหาอาภากโรวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
13พระชัยมงคลทุนเพิ่มกตธมฺโมวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
14พระอุดรประจักษ์โกสีย์สุขุโมวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
15พระวิระกองอาสาโกวิโลวัดประชาบำรุงคณะจังหวัดมหาสารคาม
16พระวัฒนชัยแก้วตั้งขึ้นอนุตฺตโรวัดโนนทองสามัคคีธรรมคณะจังหวัดมหาสารคาม
17พระบุญตาลาดปัดปุญฺญวนฺโตวัดป่าหนองหว้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
18พระอรรถพลสังฆะเพศสุกฺกธมฺโมวัดหนองใต้คณะจังหวัดมหาสารคาม
19พระอนุชิตดวงพระจันทร์ฐิตธมฺโมวัดกู่แก้วคณะจังหวัดมหาสารคาม
20พระเอกพลวิริยะอนุตฺตโรวัดกู่แก้วคณะจังหวัดมหาสารคาม
21พระศุภชัยวัฒนสโรชสนฺตมโนวัดกู่แก้วคณะจังหวัดมหาสารคาม
22พระอัครวิทย์เตชวงศ์ยาอคฺคปุญฺโญวัดหนองใต้คณะจังหวัดมหาสารคาม
23พระสมศักดิ์ศรีทองอริยวํโสวัดป่าโคกช้างคณะจังหวัดมหาสารคาม
24พระนิลันบุษบงอธิปญฺโญวัดกู่แก้วคณะจังหวัดมหาสารคาม
25พระนครินทร์ภูมิแสงธมฺมทีโปวัดป่าบะหลวงคณะจังหวัดมหาสารคาม
26พระนันทวัตรอัศววารีอนามโยวัดป่าหนองชาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
27พระนพชัยวิชาผาฐานวุฒโฒวัดป่าหนองชาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
28พระเชาวลิตศิริสุลักษณ์จิตฺตทนฺโตวัดป่าหนองชาดคณะจังหวัดมหาสารคาม
29พระปรีชาผิวผ่องถาวรจิตฺโตวัดป่าหนองชาดคณะจังหวัดมหาสารคาม