รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๔๐๐๑ - วัดศรีจันทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 102 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระไพรวีร์ขันคำฐิตวณฺโณวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระตุ๋ยพลเชียงสาปญฺญาวโรวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระศักดิ์สกลบุณธนทรัพย์กุลสุภาจาโรวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระพลากรพลราชญาณพโลวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระอมรศักดิ์คำดำอมรธมฺโมวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระวีระพงษ์อ่างศิลากิตฺติวีโรวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระคเณศโพธิ์ไทรพิทักษ์สุโพธิโกวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
8สามเณรชัยจิรัฏฐุ์บุญกระสินธุ์วัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระภูชิตไศลจิตกิตฺติภูสิโตวัดมิ่งโพธิ์วนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระอัฎฐนาพัฒณ์เพิ่มผลอมโรวัดมิ่งโพธิ์วนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
11พระจักรพันธ์แสนจันศรีโชติปาโลวัดป่าชัยวันคณะจังหวัดขอนแก่น
12พระอรุณสมภารสนฺตจิตฺโตวัดป่าชัยวันคณะจังหวัดขอนแก่น
13พระธาดาปกรจิตต์การุญฐิตปญฺโญวัดป่าศิริวันวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
14พระเสกสันต์ชัยอารีวงค์ยโสธโรวัดป่าวิเวกธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
15สามเณรภานุพงษ์แสงชาติวัดป่าวิเวกธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
16สามเณรฤทธิชัยแสนคำยวงวัดป่าวิเวกธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
17สามเณรบุญลักภูมิมีสุขวัดสว่างดอนยางคณะจังหวัดขอนแก่น
18พระมนตรีสงวนนามสิรินฺธโรวัดป่าเรไรคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระสันทัดไทยวังชัยนริสฺสโรวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
20พระสุทธิพงษ์นาคต้อยจนฺทสาโรวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
21พระอภิเกียรติแลบัวญาณวีโรวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
22สามเณรณัฐศักดิ์พันธนะบุญวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
23สามเณรวรัญญูคำค้อวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
24สามเณรพิษณุสุวรรณรอดวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
25สามเณรอภิชาติปัญญาวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
26พระทรงฤทธิ์เพ็ชรสิงห์มหิสฺสโรวัดหนองห้างคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระมีศิลป์สุนันไธสงค์ปรกฺกโมวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระสุนทรดีชัยชนะปญฺญาธโรวัดฝางศรีงามราษฎร์คณะจังหวัดขอนแก่น
29พระชาตรีประเสริฐกุสลจิตฺโตวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
30พระถวัลย์โพธิอำพลอนุตตฺโรวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
31พระยงยุทธใจแน่นสุมโนวัดป่าภูหันบรรพตคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระวัฒนาบัญชรศิลป์อติธมฺโมวัดป่าธัมมานุสรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
33พระอภิชัยศรีดาบัณฑิตย์อภินนฺโทวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระถวัลย์มูลคำธมฺมทีโปวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
35พระอุระพงษ์ทะเหมยธมฺมสโรวัดป่าบ้านขามคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระไชยยันต์จำปานิลเตชปุญฺโญวัดซำขามถ้ำยาวคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระคำใสโสสีทาสุธมฺโมวัดซำขามถ้ำยาวคณะจังหวัดขอนแก่น
38พระพิชิดกำขันตีภูริญาโณวัดซำขามถ้ำยาวคณะจังหวัดขอนแก่น
39พระวรวุฒิหินพรมสุชาโตวัดเขาดินวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระนัฐพงศ์ลุนชัยยาปุญฺญาคโมวัดเขาดินวนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระเจริญชัยชุมพลวชิโรวัดป่าโนนสวรรค์คณะจังหวัดขอนแก่น
42พระสุภชัยจิตบุญมีปณฺฑิโตวัดมหาชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
43สามเณรนทีจำปาแดงวัดมหาชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
44สามเณรบัญญวัติหาทองวัดมหาชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
45สามเณรชัยธวัชสิริจันทร์วัดมหาชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
46สามเณรเจษฎาจาตุเทนวัดมหาชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
47สามเณรกิจการวิประทุมวัดมหาชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
48สามเณรธนานนท์ไชยถาวัดมหาชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
49พระวีรยุทธใสโม้จกฺกวโรวัดคุ้มจัดสรรค์คณะจังหวัดขอนแก่น
50พระวิลัยมุกดาม่วงกิตฺติธโรวัดคุ้มจัดสรรค์คณะจังหวัดขอนแก่น