รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๔๐๐๑ - วัดศรีจันทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 204 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสีหะนันทะนันทะสีลโชโตวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
2พระปีเตอร์คำบุนเฮืองสนฺตกาโยวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
3สามเณรจิณณะสุระนันท์วัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
4สามเณรเอกรัตน์เครือไชยวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
5สามเณรพงศ์พัทธ์ผสมพืชวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
6สามเณรทิวากรพงษ์สุวรรณวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
7สามเณรจิระวุฒิศิริหนองบัววัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
8สามเณรพีรฉัตรนาดีวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
9สามเณรวิชัยมาตรโพธิศรีวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
10สามเณรปนัชชาเหลาลาวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
11สามเณรธนากรเสนาจันทร์วัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
12สามเณรอิสระก่านหงษ์วัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
13พระปรีดาโม้ลีปสนฺโนวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
14พระทวีลาภหาบุตรฉนฺทกาโมวัดศรีจันทร์คณะจังหวัดขอนแก่น
15พระกิตติศักดิ์ทองเจียวเขมธมฺโมวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
16พระวัชรัศนิ์บรรเทาจิตฺรกฺขิตฺโตวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
17สามเณรมนัสคำลือวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
18สามเณรภาสกรศรีกุลาวัดป่าแสงอรุณคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระณธวรรธน์โชคอนันต์พรขนฺติโกวัดทุ่งเศรษฐีคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระสุนทรศรีสูงเนินอุปสันโตวัดมิ่งโพธิ์วนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระเตียงคมสันธมฺมิโกวัดมิ่งโพธิ์วนารามคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระอัครเดชเพ็งเหลาฐานวโรวัดป่าชัยวันคณะจังหวัดขอนแก่น
23พระอภิชาติโควบุตรกุสลจิตฺโตวัดป่าชัยวันคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระบุญเลิศวรรณลัยชาตวีโรวัดป่าชัยวันคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระชัยรัตน์ขำสุนทรอคฺคปญฺโญวัดป่าชัยวันคณะจังหวัดขอนแก่น
26พระเดชาสุขวงศ์จนฺทวํโสวัดป่าชัยวันคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระธงชัยแซ่ตั้งอธิปุญฺโญวัดป่าวิเวกธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระอำนาจอมรเกียรติไพศาลกิตฺติวิสาโลวัดป่าวิเวกธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
29สามเณรธนกรวงษ์ไชยา-วัดป่าวิเวกธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
30สามเณรณภัทรดีไร-วัดป่าวิเวกธรรมคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระกิตติประสมทรัพย์กตธมฺโมวัดป่ารัตนมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
32พระบุญล้อมเหล่าคะเนย์โรจนธมฺโมวัดป่ารัตนมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
33พระวันชัยโสบุญมาสุทธจิตฺโตวัดป่ารัตนมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
34พระไกรสิทธิวรเชษฐมนวิริโณวัดป่ารัตนมงคลคณะจังหวัดขอนแก่น
35พระกิตติศักดิ์บุษราคัมปิยสีโลวัดป่าเรไรคณะจังหวัดขอนแก่น
36พระสำนวนจันทรเสนาอธิธมฺโมวัดป่าเรไรคณะจังหวัดขอนแก่น
37พระผาดโผนแสนโคกฐิตคุโณวัดป่าหนองกุงใหญ่คณะจังหวัดขอนแก่น
38พระภานุพงศ์เจริญเช้าธมฺมจาโรวัดฝางศรีงามราษฎร์คณะจังหวัดขอนแก่น
39พระสุรชัยคงเจริญกิตฺติชโยวัดกลางธรรมนิมิตคณะจังหวัดขอนแก่น
40พระวีระพลยศดำภทฺทิโยวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดขอนแก่น
41พระอัครพลจินโจปญฺญาธโรวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดขอนแก่น
42พระณัฐพลจิตเจริญปญฺญาธโรวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดขอนแก่น
43พระต้นตระการสุขบรรเทิงฐิตเมโธวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดขอนแก่น
44พระยงสารโพธิคาวรมงฺคโลวัดหนองสองห้องคณะจังหวัดขอนแก่น
45พระวันชัยบำรุงนาอริยวํโสวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
46พระกนกมลเหลียวกลางกตคุโณวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
47พระบุญส่งมูลคำยติกโรวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
48พระสิทธิชัยชินน้อยธิตวํโสวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
49พระจำรัสกระแสร์คุตตฺจิตโตวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดขอนแก่น
50พระวิสิษฐ์พังราษฎร์กุสลจิตโตวัดป่าเกษมคงคารามคณะจังหวัดขอนแก่น