รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๓๐๐๑ - วัดพิศาลรัญญาวาส
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระปฎิภาณศรีเม้าปรีชาโณวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2สามเณรวสันต์นาน้ำวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3สามเณรสิริชัยพาศรีวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4พระอนุวัตรทองแก้วสนฺติกโรวัดป่ากุดฉิมคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5พระวีระปรีป่องจิตสํวโรวัดป่าศรีวิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6พระเทพกรแหย่งบุดดาตปสีโลวัดป่าศรีวิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7พระสนิทตองหว้านอตฺตมโนวัดป่าศรีวิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8พระวรวิทย์ไชยสิทธิ์สุทฺธิญาโณวัดป่าศรีวิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9พระชัยยาถาตรงโอภาโสวัดป่าศรีวิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10พระชาตรีโตนชัยภูมิอภิชาโตวัดทุ่งโปร่งวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11พระวิทยามิ่งชัยฐิติโกวัดเชตวนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12พระสุพจน์ทศดอนฐิตวินโยวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13พระสราวุธอันภักดีสํวุฑฺโฒวัดป่าวังน้ำขาวคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14พระพิชิตชัยกันทองโชติโกวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15พระปรีชาพนาครปญฺญาสาโรวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16พระพิกุลเถาะชัยสงค์ณฏฺฐคโมวัดป่านาแคคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17พระเอี้ยงไพรคลานลุนชินวโรวัดป่านาแคคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18พระพิชัยยุทธนามโฮงวีตาลโยวัดป่าดอนนาดีรัตนารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19พระพงษ์เทพขอนาคกลางจิตฺตทนฺโตวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20พระวิไลพอนปันถะลาวิสุทฺโธวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21พระไชยญาพงษ์ประเทศวฑฺฒโนวัดถ้ำกลองเพลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22พระสุจิตประกอบดีวิสุทฺโธวัดป่าศิลาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23พระสุเมธพุเพ่งปณฺฑิโตวัดป่าศิลาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24พระวสุกรีสีชมเมืองอติพโลวัดถ้ำเทพานิมิตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25พระจรูญโนนทิงฐิตสาโรวัดป่าวุฑฒารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26พระพันดรจำปาอกิญฺจโนวัดจันทรประสิทธิ์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27พระนพดลกอแก้วชุติกาโมวัดจันทรประสิทธิ์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28พระประเสริฐอรรคสังข์กิตฺติธโรวัดป่าทรัพย์อนันต์อินทรารามคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระอภิชาตโม่งทาอํสุธโรวัดป่าภูน้อยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระปิยเชฎฐ์โสฬสขนฺติพโลวัดป่าภูน้อยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31พระมงคลชัยโคตรชมภูอตฺตคุตฺโตวัดป่าภูน้อยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32พระบัณทิตชะชิกุลกิตฺติปญฺโญวัดป่าภูน้อยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33พระบุญทันทายังกุสลจิตฺโตวัดโนนทองวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34พระคำโคตรทาปิยสีโลวัดโนนทองวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35พระนิรันหมายชัยปสนฺโนวัดโนนทองวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36พระจักรพงษ์ฑีฆะพันธ์นิติสาโรวัดโนนทองวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37พระสุบิลไชยยังฐิตธมฺโมวัดโนนทองวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38พระสุคนธ์ภูกองชัยอกฺกวํโสวัดโนนทองวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39พระจรูญวิลัยลักจนฺทสาโรวัดโนนทองวิเวกคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระอุทิศอาวันดีอติวีโรวัดหนองบัวคำแสนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระวีระไชยเกรินสุมโนวัดหนองบัวคำแสนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระวุฒิชัยโพธิรัตน์ปญฺญาวโรวัดหนองบัวคำแสนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43พระปิยวัฒน์สุทธิพงศาครภูริปญฺโญวัดหนองบัวคำแสนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44พระอุทัยศรีภูธรจารุธมฺโมวัดกุดดู่คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45พระอรรถญาสมขลังอตฺถกาโรวัดสันติวันคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46พระปัญญาจันทรวิจิตรกตปุญฺโญวัดตาดคีรีวันคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระณรงค์วันละเตชปญฺโญวัดหนองสวรรค์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
48พระอัครชัยจันทร์โสมญาโณภาโสวัดโสภณาวันคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
49พระภานุพงศ์เหล่าวงษาปญฺญาคโมวัดโสภณาวันคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
50พระศักย์ศิริศรณ์จันทึงปภากโรวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู