รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๓๐๐๑ - วัดพิศาลรัญญาวาส
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู

แสดง 1 ถึง 50 จาก 132 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรวิวรรธน์นามอาษาวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
2สามเณรสุเทพอ้นบำรุงวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
3สามเณรคมกริบทิพปัญญาวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
4สามเณรสุทธิวีร์บัวศรีวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
5สามเณรรัฐภูมิสร้อยคำวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
6สามเณรชินกรเต่าคำวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
7สามเณรบริพัตร์วิวาจารย์วัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
8สามเณรคมลิขิตบุญกว้างวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
9สามเณรชานนท์พินิจสามิตร์วัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
10สามเณรณัฐพงษ์อุดมกันวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
11สามเณรณัฐวุฒิฮาดดาวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
12สามเณรนิติพงษ์ไชยเบ้าวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
13สามเณรนรินทร์ชูศรีจันทร์วัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
14สามเณรปฏิวัติปาณะพรมวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
15สามเณรวราวุฒิโมธรรมวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
16สามเณรอภิชาติสุชัยราชวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
17สามเณรเกียรติศักดิ์สุโทวาวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
18สามเณรตะวันภูยอดสูงวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
19สามเณรจีรวัฒน์ลานขามป้อมวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
20สามเณรประดิพัทธ์ลาพาชาติวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
21สามเณรสุรจิตต์ปาณะพรมวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
22สามเณรอนุวัฒน์วงค์รินยองวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
23สามเณรพงศ์ธนาชาภักดีวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
24สามเณรกิตติภพพรมโสภาวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
25สามเณรณัฐวัตรบู่สุขวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
26สามเณรอดิศรสุขกะจะวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
27สามเณรฐานันดรรุ่งเรืองวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
28สามเณรรัตนพลบรรจงวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
29พระสมพรศรีมารัตน์จกฺกธมฺโมวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
30พระรุ่งพรศิริฐิตจิตฺโตวัดสามัคคีสิริมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
31พระสายันต์โตแคล้วภัยติสฺสวโรวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
32พระศักรินทร์ลมพันธ์กิตฺติสมโญวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
33พระอานนท์ภู่แสร์ปนฺนภาโรวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
34พระสมชัยจันทร์ทวีปิยธมฺโมวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
35พระทรงพลมีหลงปสนฺนมโนวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
36พระสว่างจันทร์ไทยปภสฺสโรวัดพิศาลรัญญาวาสคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
37พระก่อการวโรดมสุจริตสิริวฑฺฒโกวัดดอยเทพสมบูรณ์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
38พระศุภชัยสารีโทอรุโณวัดป่าศรีวิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
39พระอรัญพันวงษาอภิปุณฺโณวัดป่าศรีวิชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
40พระภาณุพงษ์หาญยะคุณํกโรวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
41พระจันทีป้องปิดวิริยธโรวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
42พระอำไพยศทะแสนสุทฺธมฺโมวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
43สามเณรธนวัฒน์ทาราชวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
44พระยุทธนาราชพรมมาธนมํคโรวัดสระแก้วคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
45พระณัฐเสฐมาสีสิริธมฺโมวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
46พระอัครพัชร์อังค์ธรานนท์เขมวีโรวัดศรีสุมังคล์คณะจังหวัดหนองบัวลำภู
47พระสมคิดมาสาซ้ายสุขิโตวัดชัยมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
48พระวัชระพลอินท์จันทร์อาภากโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
49พระบุญฤทธิ์เพียรปรุใหญ่ปิยธมฺโมวัดชัยมงคลคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
50พระพิทักกองแก้วจิรปุญฺโญวัดมหาชัยคณะจังหวัดหนองบัวลำภู