รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๒๐๐๑ - วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส)
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 99 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอดิศักดิ์สีหาปสนฺโนวัดป่าธัมมปาลวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
2พระมัคนารัฐธรรมดวงศรีฐิตสีโลวัดป่าธัมมปาลวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระสกลเทพดาวงศ์ถาวโรวัดป่าภูธรพิทักษ์คณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรสุขสันต์สายสินธ์วัดป่าภูธรพิทักษ์คณะจังหวัดสกลนคร
5พระวัชระมูลมณีอธิปญฺโญวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
6สามเณรณัฐพงศ์เจริญธรรมวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
7สามเณรณัฐวัตรสุธรรมวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
8สามเณรธนพรแก้วบุตรดีวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
9สามเณรนรินทร์มะอินทร์วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
10สามเณรศิรวัฒน์ปาทะวงศ์วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
11สามเณรสิทธิพรสุทธิวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
12สามเณรสมพงษ์ทองแสนวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรกิตติทัชฮุ่งหวลวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรณรงค์เดชขวาไชยวีวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรทนุเดชยุบลชิตวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
16สามเณรธนพลพรมภาวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
17สามเณรอัครเดชพัฒนสารวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรเอกรักษ์ยุบลชิตวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
19สามเณรนราวิชญ์อินคูณวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
20พระนำโชคนาสองสีจิตฺตธมฺโมวัดดงเชียงเครือคณะจังหวัดสกลนคร
21พระอดิศักดิ์สิงห์ทองชัยอลิโนวัดป่ามุจจลินทร์คณะจังหวัดสกลนคร
22พระถวิลศรีภาฐิตวโรวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
23พระกิตติพรคำภูแสนอคฺคจิตฺโตวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
24พระสิทธิชัยนามเดชขนฺติธโรวัดภูมิพนารามคณะจังหวัดสกลนคร
25พระบุญทันโพธิ์สาวังทนฺตกาโมวัดป่าโคกสว่างคณะจังหวัดสกลนคร
26พระนัฐพงษ์หล้าบาฐิตมโนวัดป่าโคกสว่างคณะจังหวัดสกลนคร
27พระคมสรรค์กาละตันชิตมาโรวัดสีมาธิการามคณะจังหวัดสกลนคร
28พระศักดาโพธิ์ถนมอชิโตวัดศรีสว่างแดนดินคณะจังหวัดสกลนคร
29พระสมพงษ์มะณีถาวโรวัดศรีสว่างแดนดินคณะจังหวัดสกลนคร
30พระนนท์ช่างสอนจารุธมฺโมวัดศรีสว่างแดนดินคณะจังหวัดสกลนคร
31พระเสมอกุสโลโฆสทินโนวัดประสิทธิ์สามัคคีคณะจังหวัดสกลนคร
32พระวิชิตคำผากุลสจิตฺโตวัดป่าแก้วชุมพลคณะจังหวัดสกลนคร
33พระธีรวัฒน์เลิศไตรภพปญฺญาธโรวัดหนองกุงคณะจังหวัดสกลนคร
34พระจักร์ตรีภพนามวงษ์ปณฺณธมฺโมวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
35พระปัญญาสุวรรณไชรบปญฺญาวุโธวัดป่าดอนม่วยคณะจังหวัดสกลนคร
36พระปิยะทองจันดาติกฺขปญ์โญวัดป่าดอนม่วยคณะจังหวัดสกลนคร
37พระสุดใจสินทรเตชปุณฺโญวัดป่าดอนม่วยคณะจังหวัดสกลนคร
38พระแสงทวีศิริบุตรสีลภูสิโตวัดบ้านตาลคณะจังหวัดสกลนคร
39พระวัชระเวียงสิมมาพุทฺธสโรวัดบ้านตาลคณะจังหวัดสกลนคร
40พระบุญหนาบุญเสริมสุเมโธวัดท่าวารีวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
41พระบุญไทยไชยรบทีปธมฺโมวัดโชติการามคณะจังหวัดสกลนคร
42พระยุทธศิลป์แสงลียสินฺธโรวัดโชติการามคณะจังหวัดสกลนคร
43พระเนติพงษ์ฤทธิธรรมธมฺมาภิรโมวัดโชติการามคณะจังหวัดสกลนคร
44พระสุบินหันจางสิทธิ์จิตฺตปาโลวัดโชติการามคณะจังหวัดสกลนคร
45พระวิเศษเกื้อทานกิตฺติโกวัดโชติการามคณะจังหวัดสกลนคร
46พระชาญชัยธรรมไทยทิพย์สทฺธาธิโกวัดโชติการามคณะจังหวัดสกลนคร
47พระวิชิตขุนศาลาสนฺตมโนวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
48พระวัชรพงษ์อภัยวงค์สพฺพสุโขวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
49สามเณรนรภัทรอุปพงศ์วัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
50พระชาญชัยเพียรวิจารณ์พงศ์กิตฺติโสภโณวัดป่าถ้ำโพรงคณะจังหวัดสกลนคร