รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๒๐๐๑ - วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส)
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 162 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเทวินรัตนสีหารตนโชโตวัดป่าธัมมปาลวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
2พระวิทการณ์นามฮุงปสันโณวัดป่าธัมมปาลวนารามคณะจังหวัดสกลนคร
3พระประยูรเคนบุบผาสุวโจวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรวีรศักดิ์โครตสงครามวัดบ้านดงพัฒนาคณะจังหวัดสกลนคร
5พระทวีศักดิ์พละจันทร์พลวุฑโฒวัดป่าภูธรพิทักษ์คณะจังหวัดสกลนคร
6พระผันเกตวงษาสิริภัทโทวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
7พระฉัตรชัยเพชรพรรณทีปงฺกโรวัดเทพกัญญารามคณะจังหวัดสกลนคร
8พระประสงค์สุวรรณสินธิ์คุตสีโลวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
9พระบุญพัตรพงษ์สิทธิ์สนฺตจิตฺโตวัดนาคำคณะจังหวัดสกลนคร
10พระปฐมจึงรุ่งเรืองรัตน์เขมปฺปฐโมวัดป่าหนองไผ่คณะจังหวัดสกลนคร
11พระณัฐเนียมนัดเขมปญฺโญวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
12พระโชคชัยป่ารันทมชยธมฺโมวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรวรเดชปัญญาวงค์วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรจักรินเพลาโสภาวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรเจษฎาภรณ์คำทองวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
16สามเณรชาคริตสุระเสนวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
17สามเณรชินวัตรโกศลวิเศษวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรณัฐภูมิเจริญวงค์วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
19สามเณรตะวันมุ่งชมกลางวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
20สามเณรทองทิราชทองกรอบวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
21สามเณรธนวัฒน์ศรีสว่างวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
22สามเณรบารมีบุญแสงส่งวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
23สามเณรพัชรพลสีหาราชวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
24สามเณรภาคภูมิบุตราชวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
25สามเณรรพีภัทรไชสังหารวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
26สามเณรวิทวัสไชยมีวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
27สามเณรชุติพนธ์ปัญญากรีวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
28สามเณรธีรพันธุ์ฤทธิ์เสนวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรกิตติศักดิ์รักจันทร์วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
30สามเณรภูมิรพีนิลแก้วดีวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
31สามเณรวุฒินันท์การสำเนียงวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
32สามเณรศิริชัยพุ่มมั่นวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
33สามเณรแสงชัยนีอำมาตย์วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
34สามเณรโสมทัศน์เจิมขุนทดวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
35สามเณรอภิวัฒน์ศรดาวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
36สามเณรอนุชิตชัยย่อยวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
37สามเณรอิทธิกรมาตราชวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
38สามเณรธนวัฒน์ปัดเสนาวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
39สามเณรนิรวิทธ์จันทร์งามวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
40สามเณรวายุวรพันธ์วัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
41พระนัทพลอุดมศิลป์ชิตามาโรวัดป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส)คณะจังหวัดสกลนคร
42พระบัญชางอยภูธรอตฺตโมวัดป่าวิริยะพลคณะจังหวัดสกลนคร
43พระชยานันท์นาคฉายอุปสันโตวัดป่านาคนิมิตต์คณะจังหวัดสกลนคร
44พระธรรมรัตน์เพิ่มพูนเขมาสโยวัดป่านาคนิมิตต์คณะจังหวัดสกลนคร
45พระสามารถเต้าป้อมอสโมวัดป่าวิริยะพลคณะจังหวัดสกลนคร
46พระอัสนีมหาวงศ์สีลเตโชวัดป่านาคนิมิตต์คณะจังหวัดสกลนคร
47พระสีใครแสงชาติจตฺตวิโรวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
48พระประเสริฐประครองทองจิรวฑฺฒโนวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
49พระพุทรประภาพันธ์ฐานกโรวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร
50พระอนุศักดิ์แสนทวีกตธมฺโมวัดคามวาสีคณะจังหวัดสกลนคร