รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๑๐๐๑ - วัดศรีสุทธาวาส
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 100 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนพดลกระต่ายทองสนฺตมโนวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเลย
2พระณพลเดชชัยสุวรรณอินฺทวณฺโณวัดสุธัมมิการามคณะจังหวัดเลย
3พระอรรถพลศีรประเสริฐรตนปญฺโญวัดป่าฐานสโมบูชาคณะจังหวัดเลย
4พระประยูรศรีมันตะอตฺถกาโมวัดประชานิมิตคณะจังหวัดเลย
5พระภาณุสิทธิ์เปลี่ยนพิทักษ์เมธาวโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
6พระกอบกิจสัตย์ธรรมฐานิสฺสโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
7พระบุรินทร์ธรพิมพ์แก้วปภสฺสโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
8พระจิรวัฒน์ถูกธรรมธมฺมธโชวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
9พระต๋องกุลดวงดีฐิตสีโลวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
10พระอุทัยหลักม่วงทินฺนปญฺโญวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
11พระวีระยุทธกาษรสุวรรณธมฺมปิโตวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
12พระศราวุธสีสว่างเขมกาโมวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
13พระสง่าแก้วสิมมาผลญาโณวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
14พระโสภาแสงโพธิ์สุภาจาโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
15พระประดิษฐ์วังสารอตฺตสุโภวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
16พระชาคริตมาบเมืองชาคโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
17พระธงไชยตะเถิดมีปริชโยวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
18พระอภิสิทธิ์สมิตชาติกนฺตสิทฺโธวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
19พระทวีชัยสุวรรณอำไพอคฺคชโยวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
20สามเณรวีระชัยเกาะสังข์วัดป่าภูเหล็กวนารามคณะจังหวัดเลย
21สามเณรประสิทธิ์สาลีแสงวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
22สามเณรพุฒินันท์พันธ์โพธิ์วัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
23สามเณรพีรพัฒน์คลองยุทธวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
24สามเณรณัฐพลอินอุ่นโชติวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
25สามเณรอัษฏาวุธวิรัญจะวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
26สามเณรชโยดมสร้อยเพ็ชรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
27สามเณรเฉลิมชัยสั้นจันดาวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
28พระทองเปลี่ยนโสประดิษฐ์ฐิตปญฺโญวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
29พระกฤษณกรคำหงษ์สากนฺตผโลวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเลย
30พระนาทนทีแปลงยศสุธมฺโมวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
31พระวรากรปภังกรทีปโกวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
32พระมังคุฒผางเวียงอาทโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
33พระวิชัยวงศ์สามารถกนฺตจาโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
34พระสายสิทธิ์สิทฺธิโทสารโทวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
35พระกาเบรียลแม็กซิมพาแรนดีคารีภูริธมฺโมวัดสมเด็จภูเรือคณะจังหวัดเลย
36พระนันทสิทธิ์สุกก้อนรติโกวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
37พระโทมัสบาธกุสลจิตฺโตวัดสมเด็จภูเรือคณะจังหวัดเลย
38พระปุนีทสิงหัลอรุโณวัดสมเด็จภูเรือคณะจังหวัดเลย
39สามเณรสุริยาคำจันทร์วัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
40สามเณรวรพงศ์โคตรมาตย์วัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
41สามเณรธนดลจันทร์สีดาวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
42สามเณรฉันทัชโสประดิษฐวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
43สามเณรอรรถพันธ์บุญธรรมวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
44สามเณรนิรันด์วังคีรีวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
45สามเณรรัฐภูมิพรมรักษาวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
46สามเณรอัมรินทร์ทำเพียงวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
47สามเณรสิทธิชัยจันทร์เขียววัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
48สามเณรกิตติพงษ์นุบาลวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
49สามเณรพิชยะมูลทีวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย
50สามเณรนิกรวังคีรีวัดตรีสวัสดิ์วนารามคณะจังหวัดเลย