รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๓๑๐๐๑ - วัดศรีสุทธาวาส
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 154 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระนิพนธ์บุญประถมเขมจิตฺโตวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
2พระศราวุธธรรมประวัติสิริวุฑฺโฒวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
3พระจักรพลป้องศิริสิรธโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
4พระรณยุทธราชเสนาสีลสํวโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
5พระศรีไพรเรือนขำธมฺมกุสโลวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
6พระคงเดชแผงฤทธิ์กมฺมสุโภวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
7พระอมรศรีแก้วยติโกวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
8พระธำรงเกสรธมฺมรโตวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
9พระชัชชัยอินทรปพงศ์สิทฺธิชโยวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
10พระชัยพฤกษ์รอดโฉมชุตินฺธโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
11พระธนพลอารินทร์ต๊ะกิตฺติปาโลวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
12พระธีรวีร์น้อยบัวทิพย์ชิตมาโรวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
13พระวิชญ์พลบุญโสปิยพโลวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
14พระกอบชัยศรีสุลัยสิริสาโรวัดป่าถ้ำแกลบคณะจังหวัดเลย
15พระทองใบสืบมาสุวณฺณธโรวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
16พระไพบูลย์ศรีวงษ์รักอรุโณวัดศรีภูมิคณะจังหวัดเลย
17พระศุภชัยศุภสมุทรผาสุโกวัดป่าถ้ำแกลบคณะจังหวัดเลย
18พระอนุวัฒน์แซ่ตั่นปญฺญาวฑฺฒโนวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
19สามเณรมานพเขียวศรีวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
20สามเณรจิรวัฒน์วัฒนามัยวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
21สามเณรอนุวัตรคุณกะวัดศรีอภัยวันคณะจังหวัดเลย
22สามเณรจักรพรรณ์วรโคตร์วัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
23สามเณรพุทธรัตน์เหง้าชัยภูมิวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
24สามเณรกรวิทแสงสุวรรณวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
25สามเณรธนะดีเตตะมะวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
26สามเณรพัทธดนย์ชูเลิศวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
27สามเณรมงคลเต็มลาวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
28สามเณรศุภาวุฒิสุธรรมมาวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
29สามเณรอุดมศักดิ์รักษาภักดีวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
30สามเณรณัฐพลศักดิ์เจริญชัยกุลวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
31สามเณรกรกชผาจันทร์วัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
32สามเณรพรประเสริฐคูณผลวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
33สามเณรเนรมิตผิวสวัสดิ์วัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
34สามเณรประภัสพงษ์วุทธนูวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
35สามเณรภูมิพัฒน์หงษ์เหินวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
36สามเณรบัญญวัตทองคำวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
37สามเณรธนวุฒิกุศลวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
38สามเณรพลเดชแดงกระโทกวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
39สามเณรธวัชชัยช่วยศิริวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
40สามเณรธีระพงษ์เสนานุชวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
41สามเณรอนันต์สิทธิ์จอนพรมวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
42สามเณรศักดิ์ดาดอนพลทันวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
43สามเณรวิทวัสธรรมสุนาวัดศรีสุทธาวาสคณะจังหวัดเลย
44พระส้มสีโชควีรธมฺโมวัดศรีโพนแท่นคณะจังหวัดเลย
45พระกิตติสินสมบุญวงค์สุวิโรวัดป่าม่วงไข่คณะจังหวัดเลย
46พระสงกรานต์ยุระชัยผลญาโณวัดสมเด็จภูเรือคณะจังหวัดเลย
47พระทริเพอร์มานันต์ฮาสิริธมฺโมวัดสมเด็จภูเรือคณะจังหวัดเลย
48พระลลิตย์ติวารีย์ธมฺมลทฺโธวัดสมเด็จภูเรือคณะจังหวัดเลย
49พระธีรศักดิ์ธนวัฒนาภิกุลธีรวโรวัดสมเด็จภูเรือคณะจังหวัดเลย
50พระโกเมนทร์เบ้าวรรณอตฺตกาโรวัดภูคำเป้คณะจังหวัดเลย