รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบึงกาฬ ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๓๐๐๐๑ - วัดป่าสุเมฆนันทาราม
ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ บึงกาฬ

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกว้างเสียงล้ำวรวฑฺฒโนวัดสามัคคีอุปถัมภ์คณะจังหวัดบึงกาฬ
2พระสุริยาโคตรพรมฐิตปญฺโญวัดป่าหนองนกเขียนคณะจังหวัดบึงกาฬ
3พระสุทิพงษ์อินทมาตรสุทฺธิโกวัดป่าหนองนกเขียนคณะจังหวัดบึงกาฬ
4พระวิเศษไชยแสนสมจิตฺโตวัดสามัคคีเจริญธรรมคณะจังหวัดบึงกาฬ
5พระธนากรดอนลาดลีธนากโรวัดป่าวิเวกพัฒนารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
6พระวินิทรจันทร์มาลาธมฺมรโตวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดบึงกาฬ
7พระอดิเรกเวชพันธ์พฺรหฺมสาโรวัดป่าสถิตย์ธรรมารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
8พระสินธุวัฒน์ปัญจันทร์สิงห์กิตฺติปญฺโญวัดป่าสถิตย์ธรรมารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
9พระนิวัตรแสนทวีสุขอินฺทวีโรวัดเวฬุวันคณะจังหวัดบึงกาฬ
10พระยุทธชัยเสียงล้ำภูริปญฺโญวัดป่าแสนสำราญวัฒนาคณะจังหวัดบึงกาฬ
11พระชนายุทธริกำแงชิตมาโรวัดเจติยาคีรีวิหารคณะจังหวัดบึงกาฬ
12พระสุรศักดิ์วิถีจิรสีโลวัดเจติยาคีรีวิหารคณะจังหวัดบึงกาฬ
13พระพรหมาสตร์ขาวถินปสนฺโนวัดเจติยาคีรีวิหารคณะจังหวัดบึงกาฬ
14พระประสิทธิธรรมบทสุปฺปุญฺโญวัดป่าธรรมบทศรัทธารามคณะจังหวัดบึงกาฬ
15พระสนั่นพุทธกังมหาลาโภวัดโนนเค็งคณะจังหวัดบึงกาฬ
16พระบุญมีภารประสาทสุนฺทโรวัดโนนเค็งคณะจังหวัดบึงกาฬ
17พระอำนาจธงไพจิตฺตวุฑฺโฒวัดโนนเค็งคณะจังหวัดบึงกาฬ
18พระพยงค์สุวรรณกูฎนนฺทิโยวัดถ้ำจันทน์คณะจังหวัดบึงกาฬ
19พระเรขาสุขสบายพนาโตวัดดานสันติธรรมคณะจังหวัดบึงกาฬ
20พระยุทธชัยโพธิราชสิริธมฺโมวัดถ้ำพระคณะจังหวัดบึงกาฬ
21พระสุรินาศรีบุญเรืองญาณธโรวัดท่าสะอาดคณะจังหวัดบึงกาฬ
22พระสมรชัยป้องปกจนฺทคุโณวัดท่าสะอาดคณะจังหวัดบึงกาฬ
23พระธวัชชัยอุบลเกิดธมฺมสาโรวัดท่าสะอาดคณะจังหวัดบึงกาฬ
24พระพิชิตศรีคุ้มอตฺถกาโรวัดท่าสะอาดคณะจังหวัดบึงกาฬ
25พระสุยามาภูนาศรีปุญฺญสมฺภโววัดท่าสะอาดคณะจังหวัดบึงกาฬ
26พระสรรศักดิ์ต้นเกษอุชุจาโรวัดท่าสะอาดคณะจังหวัดบึงกาฬ