รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๒๙๐๐๑ - วัดอรัญญวาสี
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ หนองคาย

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเสรีกรทองพุทฺธเสโรวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
2พระอรรถชัยกาญจนะมหาปญฺโญวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
3พระสุวิทย์คำมาอธิปุญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
4พระบรรจงจิตจำนงค์ธมฺมจิตฺโตวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
5พระวิชาญจิตรมั่นวรธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
6พระสิทธิศักดิ์ถานะโกวิโทวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
7พระอดิศรทองทาอภิรโตวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
8พระปาริสุทธิทิพลือชาสุทฺธิโกวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
9พระธนภณธนทัตชาญเมธาธนภโณวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
10พระอิทธิกรธรรมสัตย์อคฺคปญฺโญวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
11สามเณรกฤษฎานวลลมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
12พระวงศกรบัวหลวงฐิตกุสโลวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
13พระยุทธชัยบำรุงญาติจารณธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
14สามเณรฐปกรบุญญาศักดิ์วัดป่าอินทชัยคณะจังหวัดหนองคาย
15พระปิยวัฒน์ปยุตฐานีย์ชยวุทโฒวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
16พระบุณยังปิดขาวนาขนฺติธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
17พระเจ้าวรราชผาสุขมหาภิญโญวัดอรัญญวาสีคณะจังหวัดหนองคาย
18พระอิทธิพรพรหมสมบัติปญฺญาคโมวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
19พระอดิศรพลเขตต์ทินฺนาโภวัดป่านาขามคณะจังหวัดหนองคาย
20พระชนกพลภักดีขนฺติพโลวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
21พระศิริศักดิ์ภักดีราชวิสุทฺธสีโลวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
22พระวิรัตน์ภูน้ำสีปชฺโชโตวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
23สามเณรสุวสันต์ภูหัวตลาดวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
24พระดินมณีทักษิณวสุตตโมวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
25พระศุภชัยมณีนพปุญฺญชโยวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
26พระบุญทิพย์มารศรีนนฺทิโยวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
27พระนิธิพัฒน์วิเทศชนอายุวฑฺฒโกวัดป่านาขามคณะจังหวัดหนองคาย
28สามเณรณัฐพงษ์ศรีระบาลวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
29พระไพรัตน์ศรีสุขโสภณปญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
30พระศาสตร์ศรีสุทำปิยธมฺโมวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
31พระอภิเบธร์สักขวามหาปุญฺโญวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
32สามเณรธนกรสารมโนวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
33พระณัฐนนท์สิงห์มะเริงกิตฺติปญฺโญวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
34สามเณรเพชรอรุณสุทธิประภาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
35พระอุดมหล้าวงษาธมฺมวโรวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
36พระสวาทอินไชยสิริสาโรวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
37พระสุภาพอุปฮาตฐานวุฑโฒวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
38พระไพจิตรอ้วนนาแวงปริปุญโญวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
39พระสุทธิพงษ์เชียงกางกุลจารุธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
40พระเจษฎาภรณ์เลพลจนฺทสาโรวัดอรุณรังษีคณะจังหวัดหนองคาย
41พระธนพงษ์แก้วกันยาธนปาโลวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
42พระสุธรรมแสงสุวรรณญาณธมฺโมวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
43สามเณรเกียรติประวุฒิโทสาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
44พระศรีไพรโพนทองถิ่นมหพฺพโลวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
45พระทีโฮมวงค์ปุญฺญกาโมวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย