รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๒๙๐๐๑ - วัดอรัญญวาสี
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ หนองคาย

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเกียรติประวุฒิโทสาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
2สามเณรธนกรสารมโนวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
3สามเณรกฤษฎานวลลมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
4สามเณรเพชรอรุณสุทธิประภาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
5สามเณรสุวสันต์ภูหัวตลาดวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
6สามเณรณัฐพงษ์ศรีระบาลวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
7สามเณรฐปกรบุญญาศักดิ์วัดป่าอินทชัยคณะจังหวัดหนองคาย
8พระณัฐนนท์สิงห์มะเริงกิตฺติปญฺโญวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
9พระบุณยังปิดขาวนาขนฺติธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
10พระชนกพลภักดีขนฺติพโลวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
11พระเจษฎาภรณ์เลพลจนฺทสาโรวัดอรุณรังษีคณะจังหวัดหนองคาย
12พระยุทธชัยบำรุงญาติจารณธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
13พระสุทธิพงษ์เชียงกางกุลจารุธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
14พระปิยวัฒน์ปยุตฐานีย์ชยวุทโฒวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
15พระสุธรรมแสงสุวรรณญาณธมฺโมวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
16พระสุภาพอุปฮาตฐานวุฑโฒวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
17พระวงศกรบัวหลวงฐิตกุสโลวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
18พระอดิศรพลเขตต์ทินฺนาโภวัดป่านาขามคณะจังหวัดหนองคาย
19พระธนพงษ์แก้วกันยาธนปาโลวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
20พระธนภณธนทัตชาญเมธาธนภโณวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
21พระบรรจงจิตจำนงค์ธมฺมจิตฺโตวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
22พระอุดมหล้าวงษาธมฺมวโรวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
23พระบุญทิพย์มารศรีนนฺทิโยวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
24พระวิรัตน์ภูน้ำสีปชฺโชโตวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
25พระอิทธิพรพรหมสมบัติปญฺญาคโมวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
26พระไพจิตรอ้วนนาแวงปริปุญโญวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
27พระศาสตร์ศรีสุทำปิยธมฺโมวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
28พระทีโฮมวงค์ปุญฺญกาโมวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
29พระศุภชัยมณีนพปุญฺญชโยวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
30พระเสรีกรทองพุทฺธเสโรวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
31พระศรีไพรโพนทองถิ่นมหพฺพโลวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
32พระอรรถชัยกาญจนะมหาปญฺโญวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
33พระอภิเบธร์สักขวามหาปุญฺโญวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
34พระเจ้าวรราชผาสุขมหาภิญโญวัดอรัญญวาสีคณะจังหวัดหนองคาย
35พระวิชาญจิตรมั่นวรธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
36พระดินมณีทักษิณวสุตตโมวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
37พระศิริศักดิ์ภักดีราชวิสุทฺธสีโลวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
38พระสวาทอินไชยสิริสาโรวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
39พระปาริสุทธิทิพลือชาสุทฺธิโกวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
40พระอิทธิกรธรรมสัตย์อคฺคปญฺโญวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
41พระสุวิทย์คำมาอธิปุญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
42พระอดิศรทองทาอภิรโตวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
43พระนิธิพัฒน์วิเทศชนอายุวฑฺฒโกวัดป่านาขามคณะจังหวัดหนองคาย
44พระสิทธิศักดิ์ถานะโกวิโทวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
45พระไพรัตน์ศรีสุขโสภณปญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย