รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๒๙๐๐๑ - วัดอรัญญวาสี
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ หนองคาย

แสดง 1 ถึง 45 จาก 45 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทีโฮมวงค์ปุญฺญกาโมวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
2พระศรีไพรโพนทองถิ่นมหพฺพโลวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
3สามเณรเกียรติประวุฒิโทสาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
4พระสุธรรมแสงสุวรรณญาณธมฺโมวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
5พระธนพงษ์แก้วกันยาธนปาโลวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
6พระเจษฎาภรณ์เลพลจนฺทสาโรวัดอรุณรังษีคณะจังหวัดหนองคาย
7พระสุทธิพงษ์เชียงกางกุลจารุธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
8พระไพจิตรอ้วนนาแวงปริปุญโญวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
9พระสุภาพอุปฮาตฐานวุฑโฒวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
10พระสวาทอินไชยสิริสาโรวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
11พระอุดมหล้าวงษาธมฺมวโรวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
12สามเณรเพชรอรุณสุทธิประภาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
13พระณัฐนนท์สิงห์มะเริงกิตฺติปญฺโญวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
14สามเณรธนกรสารมโนวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
15พระอภิเบธร์สักขวามหาปุญฺโญวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
16พระศาสตร์ศรีสุทำปิยธมฺโมวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
17พระไพรัตน์ศรีสุขโสภณปญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
18สามเณรณัฐพงษ์ศรีระบาลวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
19พระนิธิพัฒน์วิเทศชนอายุวฑฺฒโกวัดป่านาขามคณะจังหวัดหนองคาย
20พระบุญทิพย์มารศรีนนฺทิโยวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
21พระศุภชัยมณีนพปุญฺญชโยวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
22พระดินมณีทักษิณวสุตตโมวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
23สามเณรสุวสันต์ภูหัวตลาดวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
24พระวิรัตน์ภูน้ำสีปชฺโชโตวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
25พระศิริศักดิ์ภักดีราชวิสุทฺธสีโลวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
26พระชนกพลภักดีขนฺติพโลวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
27พระอดิศรพลเขตต์ทินฺนาโภวัดป่านาขามคณะจังหวัดหนองคาย
28พระอิทธิพรพรหมสมบัติปญฺญาคโมวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
29พระเจ้าวรราชผาสุขมหาภิญโญวัดอรัญญวาสีคณะจังหวัดหนองคาย
30พระบุณยังปิดขาวนาขนฺติธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
31พระปิยวัฒน์ปยุตฐานีย์ชยวุทโฒวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
32สามเณรฐปกรบุญญาศักดิ์วัดป่าอินทชัยคณะจังหวัดหนองคาย
33พระยุทธชัยบำรุงญาติจารณธมฺโมวัดป่าศรีอรุณคณะจังหวัดหนองคาย
34พระวงศกรบัวหลวงฐิตกุสโลวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
35สามเณรกฤษฎานวลลมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
36พระอิทธิกรธรรมสัตย์อคฺคปญฺโญวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
37พระธนภณธนทัตชาญเมธาธนภโณวัดธรคณะจังหวัดหนองคาย
38พระปาริสุทธิทิพลือชาสุทฺธิโกวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
39พระอดิศรทองทาอภิรโตวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
40พระสิทธิศักดิ์ถานะโกวิโทวัดป่าธรรมวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
41พระวิชาญจิตรมั่นวรธมฺโมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
42พระบรรจงจิตจำนงค์ธมฺมจิตฺโตวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
43พระสุวิทย์คำมาอธิปุญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
44พระอรรถชัยกาญจนะมหาปญฺโญวัดป่าภูกระแตคณะจังหวัดหนองคาย
45พระเสรีกรทองพุทฺธเสโรวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย