รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๙๐๐๑ - วัดอรัญญวาสี
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ หนองคาย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 108 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระเกรียงไกรโง้นแดงธมฺมธโรวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
2สามเณรกิตติพงษ์อาริภูวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
3สามเณรณัฐวัตรศรีระบาลวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
4สามเณรพนัชกรคุณธรรมวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
5สามเณรธีรภัทรบุสมงคลวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
6สามเณรธนโชติจองทองวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
7สามเณรอาทิตย์นันท์โพธิ์เดชวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
8สามเณรกิตติภพอ้วนมาตราวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
9สามเณรอนุวัฒน์บุญรักษาวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
10สามเณรนันทวัฒน์ดวงบุตรวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
11สามเณรพัชลพลนิละปะกะวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
12สามเณรอภิเดชสมอนาวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
13สามเณรวัชรพรทองแรงวัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
14สามเณรพงศกรคลังบริบูรณ์วัดดอนมนต์คณะจังหวัดหนองคาย
15พระวรวุฒิกิจเกรียนยติโกวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
16สามเณรศักดิ์พลโพธิกุลวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
17สามเณรชัยวัฒน์ศรีชัยวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
18สามเณรสุพัตน์ประชุมชัยวัดทุ่งสว่างคณะจังหวัดหนองคาย
19พระเกรียติคุณผาณิบุศย์จนฺทิโกวัดศรีเมืองคณะจังหวัดหนองคาย
20พระเด่นเดชนรสิงห์ฐิตธมฺโมวัดอรุณรังษีคณะจังหวัดหนองคาย
21พระสมเพียรปาประไฟปภสฺสโรวัดป่าอินทชัยคณะจังหวัดหนองคาย
22พระองอาจสมาทองฐานวีโรวัดป่าอินทชัยคณะจังหวัดหนองคาย
23สามเณรวุฒินันท์เชียงกางกุลวัดจันทรสามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
24พระอุดมจันเขียวเวียงเขมาภิรโตวัดป่าศรีสำราญธรรมคณะจังหวัดหนองคาย
25พระชินกรสารบรรน์ชินกโรวัดป่าราษฎร์สามัคคีคณะจังหวัดหนองคาย
26พระกมลสุริแสงเทวธมฺโมวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
27สามเณรจุฑาภัทร์ไซยราชวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
28พระสุบินแคคำอภิฉทฺโทวัดนาโพธิ์คณะจังหวัดหนองคาย
29พระบุญฉลองคุณธรรมธีรปญฺโญวัดศิริอุปถัมภ์คณะจังหวัดหนองคาย
30พระสว่างอ่อนมิ่งโอภาโสวัดพระงามศรีมงคลคณะจังหวัดหนองคาย
31พระเพ็ญเพชรจันทร์เติบจนฺทสีโลวัดพระงามศรีมงคลคณะจังหวัดหนองคาย
32พระสมพงษ์ภูเวียงสุทธจิตฺโตวัดป่ากวดพัฒนารามคณะจังหวัดหนองคาย
33พระศรัณย์วิชญ์ใจซื่อมหาวายาโมวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
34พระสัญญาขวัญทองห้าวสญฺญจิตโตวัดยางขาวคณะจังหวัดหนองคาย
35พระบรรจงมูลอำคาเขมปญฺโญวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
36พระหนูหล่ำพรหมอารักษ์จตฺตมโลวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
37สามเณรธนดลถ้ำกลางวัดเทสรังสีคณะจังหวัดหนองคาย
38พระณัฐดนัยโกศัลวิตรเขมโกสโลวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
39พระธีรยุทธพิมพ์เพชรเจตนาสุโภวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
40พระศุภกิจศรีสะเทือนสามตฺถิโกวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
41พระวิริยะกันภัยจิรสุโภวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
42พระสุนทรทองอยู่ทินฺวโรวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
43พระวิวิศน์พัฒนาพงษ์สถิตย์โชติวโรวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
44พระอนุชิตโอชารสฐานุตฺตโรวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
45พระกิตติชัยศรีสุวัฒน์สุเขฆิโตวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
46พระบุญเพ็งพาภักดีอภิปุญฺโญวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
47พระชูชาติเข็มพรมมากมฺมสุโภวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
48พระธนาชัยไชยศรฐานวีโรวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
49พระธนธรณ์ศรัทธากุลจิรตฺถิโกวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย
50พระจุลินทร์ศักดิ์คำดวงติกฺขวิริโยวัดหินหมากเป้งคณะจังหวัดหนองคาย