รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๒๘๐๐๑ - วัดโพธิสมภรณ์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 185 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระประยุทธ์นาเจิมพลอยปยุตฺโตวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
2พระณรงศักดิ์กาบทองฐิตเปโมวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระเชษภูมินวยฮาธนิสฺสโรวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรบารมีบัวเปือยวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรกฤษฎาภรณ์ปานปรีดาวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระสุชีพสวัสดีสุปภาโตวัดโนนนิเวศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระประพันธ์ราชโยธาปพนฺโธวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระสายชลเพ็ญภักดิ์เขมจิตฺโตวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมศักดิ์แดงมากสญฺญโมวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระไมตรีโยธาเตชปญฺโญวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระปิยะพงษ์ตากุบลกิตฺติธโรวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสวงค์ผาวังจารุธมฺโมวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพีรยศภาพลอคฺควีโรวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระทศพรโลหิตดีถิรพโลวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระสมพงษ์ธรรมรักษาอินฺทปญฺโญวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระบุญโฮมกัสโปตปสมฺปณฺโณวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระบุญนาทสุมาลีเขมปญฺโญวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระสุนทรเทพศรีสุดตานิพฺภโยวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระบุญส่งนามอาษาปุญฺญจิตฺโตวัดอาจสุรวิหารคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระศักดิ์ศรีนามมหาจินฺตามโยวัดอาจสุรวิหารคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระจิรวัฒน์แสงตารัตน์โอภาโสวัดสูงแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระดิเรกชาติมนตรีฐานธมฺโมวัดสัมโรงยุทธาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระสุวิทย์จันทร์ศิริรัตน์ปญฺญาวชิโรวัดสัมโรงยุทธาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระสุรพลถามูลแสนมนุญฺโญวัดป่าทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระทวีศักดิ์ยอดไทยสงค์ชุติปญฺโญวัดหัวคูคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระขจรพัฒน์แท่นทองกิจฺจสาโรวัดป่าสามัคคีธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระอนนท์คำอ้ออนาวิโลวัดศรีสะอาดคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระปัญญาโพธิ์คำถิรจิตฺโตวัดบ่อสร้างคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระประภาสเฮืองสิมปภสฺสโรวัดบ่อสร้างคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระสุรชัยมะลารวมรักษ์ธมฺมสุนฺทโรวัดธรรมโยธินนิวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระสิทธิชัยเยื่อจันทร์สุขิโตวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระศักดิ์ชัยแก้วประพันธ์สิริธมฺโมวัดป่าตอสีเสียดคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระวุฒิพงษ์ตางจงราชอธิมุตฺโตวัดตูมทองวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
34พระรังสรรค์พลนิกรกิจปสุโตวัดสามัคคีวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระประวิทย์บุญขวางฐิตเมโธวัดป่าเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระจักรกฤษณ์ยอดอาชาคุเณสโนวัดป่านาแองคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระเอกยุทธทองทุมปสาโทวัดดอนอีไขคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระถนัดจะกุลีอนุตฺตโรวัดดอนอีไขคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระมงคลแก้วปัญญาคุณยุตฺโตวัดหนองหัวหมูคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระสายันเนสุสินธุ์ฐิตวตฺโตวัดหนองหัวหมูคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระบุญกองอดทนอมโรวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระเดชาอ่อนนอเตชธมฺโมวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระนพพรเลียงคำวิสุทฺโธวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระณรงค์สุวรรณศรีกลฺยาณธมฺโมวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระโกวิทย์จันทรวิจิตรโกวิโทวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระคธาสีดาบุตรกนฺตวีโรวัดโนนสวรรค์เนรมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระฮวดบุญประเสริฐวรวฑฺฒโนวัดโนนสวรรค์เนรมิตคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระอาคมอะนันเอื้ออนุตฺตโรวัดป่านาสมบูรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
49พระทิระนักผูกธีรธมฺโมวัดไชยารามคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระอภิชาตสีดาห้าวสีลสํวโรวัดป่าดำรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี