รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๘๐๐๑ - วัดโพธิสมภรณ์
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 356 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรมารุตภูผาเผยวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรอานนท์ทัศสมบัติวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
3สามเณรชัชวาลโพธิพรมวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
4สามเณรเดวิดนะคะจัดวัดโพธิสมภรณ์คณะจังหวัดอุดรธานี
5พระอิทธิบาทผงล้วนปญฺญาวโรวัดโนนนิเวศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระอำคาคุณศรีกิตฺติปาโลวัดโนนนิเวศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
7พระกฤษฎากาญจนเตมีย์สุทฺธสีโลวัดโนนนิเวศน์คณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวีระศักดิ์เตียวเตชะเดชาภทฺราวุโธวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสำเร็จด่านเจริญจิตติสฺสโรวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสุเมธพะยังเคอุตฺตมปญฺโญวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระรังสรรค์ริยะสุถิรจิตฺโตวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระยุทธวีเตียนต๊ะนันท์ติสาโรวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระเอกณรงค์ห้วยสมคุณากโรวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระรักษ์ศักดิ์สีดาห้าวสิริวฑฺฒโกวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระวิชชุกรเวสนันท์ธีรปญฺโญวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระชมภูอาลัยญาณธโรวัดโยธานิมิตรคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระชีพอุ่มเพชรจิรวฑฺฒโนวัดอาจสุรวิหารคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระยอดชัยเจริญเนตรฉนฺทกโรวัดอาจสุรวิหารคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระปริญญาไชยแสงจิตฺตปาโลวัดอาจสุรวิหารคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระธวัชชัยกันยาสุเมโธวัดสูงแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรกฤษฏิภัทรพวงทองวัดสูงแคนคณะจังหวัดอุดรธานี
22พระรุจิภาสสว่างดวงธมฺมโฆสโกวัดสัมโรงยุทธาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระสหศิลป์พันธ์รัตนโชติมหาปญฺโญวัดป่าดงมะกรูดคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระวุฒิพงษ์สุขเสมอติสฺสวโรวัดป่าดงมะกรูดคณะจังหวัดอุดรธานี
25พระจำปีหาญกล้านาคเสโนวัดบุญศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
26พระสมบัติกลางโยธีคุณสมฺปนฺโนวัดบุญศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
27พระคำเสาร์นามมุนตรีปสนฺนจิตฺโตวัดป่าทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
28พระสังข์คมพันธ์สะอาดวณฺณคุตฺโตวัดป่าทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
29พระอาทิตย์พฤกษชาติอรุโณวัดป่าทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
30พระณัฐพลสุขเกษมจิรพโลวัดป่าทรงธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
31พระพิพัฒพงศ์มณีจักสีลธโรวัดหัวคูคณะจังหวัดอุดรธานี
32พระนิธัชทองอุ่นจารุธมฺโมวัดหัวคูคณะจังหวัดอุดรธานี
33พระธนาวุฒิมณีรัตน์ธมฺมโชโตวัดศรีเมืองทองคณะจังหวัดอุดรธานี
34สามเณรติ่งสุดวิไลวัดศรีเมืองทองคณะจังหวัดอุดรธานี
35พระบัณฑิตพวงโตธีรธมฺโมวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
36พระสมฤกษ์ภาวศุทธิวงศ์ญาณวโรวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
37พระสุทศน์โสมณวัตร์กิตฺติโกวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
38พระอ้วนคำภาสีธมฺมเฉโกวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
39พระอรรณพเพ็ชรแสงพลญาโณวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
40พระวีรสิทธิ์โอบโคกสูงชวโนวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
41พระพงษ์ศักดิ์ม่วงสุราชปณฺฑิโตวัดเกษรศีลคุณคณะจังหวัดอุดรธานี
42พระกฤษดาภูแสนงามถิรปญฺโญวัดป่าห้วยไทรงามคณะจังหวัดอุดรธานี
43พระปรีชาโคตะมีอภิปาโลวัดป่าเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
44พระขุนทองสิงห์จุ้ยฐิตปญฺโญวัดป่าเวฬุวนารามคณะจังหวัดอุดรธานี
45พระแสงอรุณทัพภูธรนริสฺสโรวัดป่าศรัทธาธรรมคณะจังหวัดอุดรธานี
46พระสุรัชต์อุปแก้วทีปงฺกโรวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
47พระเฉลิมชัยโค้วสุวรรณกนฺตธมฺโมวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
48พระภควัตรพาสัญจรฐานธมฺโมวัดป่าหลวงคณะจังหวัดอุดรธานี
49พระนฤมิตรคนเพียรธมฺมธโนวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
50พระวิชัยพิมพ์ทองปญฺญาธีโรวัดโนนสวรรค์เนรมิตคณะจังหวัดอุดรธานี