รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทรงสิทธิ์ซ่านุฐิตปญฺโญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระปริญญายงประเสิดรกฺขิตสทฺโธวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรจิรวัฒน์เกินดีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรโชคทรัพย์สมัยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรอนุชิตครรลองวิเศษวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรเอกราชโฉมรัมย์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรกอง-วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรประเวศนิมิตรปัญญาดีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรณัฐพลเวทย์รัตน์ทวีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรอัครพลทูกมูแฮวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรดลชัยสุภาพวรนาถวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรสบชัยสิริเมธีตระกูลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรธนพลเจริญสุขวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอภิสิทธิ์เผ่าแจ้วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรยุทธนาพรมเสนวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรทุนอ่องซอหลิ่งวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรนนทกรดาโท้วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรเปาแสงลุงตี้วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรธีรสิทธิ์ผดุงพนไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรไชยวัฒน์แสงจันทร์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรวิทวัสวรศรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรธีรภัทรพินิจผลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรชัยมงคลโข่จาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรชัยธวัชจ๊ะโดวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรพัชรพลโจมสติวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรคุณาสินสุรุจิธรรมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรพงษ์พัฒน์สุจรัสวศินกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรยุทธพิชัยกาญจนรุจิพันธ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรศุภวิชญ์เดชากลางคีรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรวรโชติโพธิมาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรเจตนิพัทธ์ปานเพชรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรธีรนัยเติมยศวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรกิตติชัยทองภูคีรีไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรอุทัยชื่นสุขเลิศเกษมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชานนท์จรูญดาวเรืองวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรสิงดวงมานพมณีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรธีรศักดิ์มีเกริกไกรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรศุทธวีร์แซ่ย่างวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรวนัชไพรสันติภาพวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรนพนันท์สุดแดนไพรพฤกษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรพอเพชรไพรวัลย์คีรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรปองปรีดาแก้วกมลรัตน์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรพัชรพงษ์ดำรงไพรพนาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรอนิวัตท้าวจ่าคำวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรจาตุรงค์ไชยโยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธนวัฒน์แปทูวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47พระทองสายพะโสยุตฺตธมฺโมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48พระธนชัยพฤกษาเปลี่ยนทิศผาสุโกวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49พระสุชาติสินเธาว์สุรชาโตวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50พระพยุงค์ไชยพุฒวรชโยวัดสันป่าสักวรอุไรคณะจังหวัดเชียงใหม่