รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรพงศกรรัตนกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรชุติพงษ์แก้วปาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรออมสินศรีสิงห์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรวศินมาละอินทร์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรจิรายุสไชยพันธุ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรรณชัยสุเทพวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรจิณณธรรมมงคลอำนวยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรพงค์เทพรัตนรงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรภูรีภัทรธารสุขพุทธาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรชูเกียรติจินดาวงษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรกฤตภัคชีวเลิศอมรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรนันทพงศ์เจริญอภัยกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรอธิเดชดำรงวงศ์ตระกูลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรอัครเดชลุงสุวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรสรสิชฟ้ากุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรสุยาโศจิอรุณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรชัชพงศ์วนาเวียงวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรชาญชัยสูงสังเขตต์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรพงษ์สิริอาสาพิทักษ์ไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรไชยวัฒน์พันธ์คำวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรชูศักดิ์สัตตังวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรนพดลไหวยะวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรวรเชษฐ์ตีวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรเดชานุภาพเผ่าพันธุ์พวงไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรสิทธิพลหล่อเนตรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระสุรศักดิ์มาตวงษ์ธีรวโรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรภาคินกระจ่างกิจคงเชื้อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรรัฐกรยงสุทธิวรรณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรเทพสุรินทร์ธารสุขกุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรทักษ์ดนัยชื่นบัวตูมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรชวินลิ้มสกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรวุฒิภัทรอาดหารวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรพัชรพลศักดิ์อนุรักษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรสิรวิชญ์วาณิชวิโรจน์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรรัชพลตันติบุญชูชัยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรวรพชรโคสมบูรณ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรเกียรติศักดิ์เบญจคีรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรณัฐวุฒิแจ่มนภาคีรีครามวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรฐิติวุฒิทุมูวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรธนวัฒน์คาลีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรศรันภ์ถาปินตาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรอัจฉริยะพรหมรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรกิตติพันธ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรนิธิกรดงพนาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรอภิรักษ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรธนบดีลุงซอวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรอภิชัยอนันต์บุญนิธิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรชานนลีลาศีลธรรมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรดนัยแซ่หย่อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรธนาวุฒิชาญชาติสมรภูมิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่