รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 51 ถึง 89 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51สามเณรสิรวิชญ์วาณิชวิโรจน์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
52สามเณรออมสินศรีสิงห์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
53สามเณรพัชรพลศักดิ์อนุรักษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
54พระนครสังสุวรรณ์นราสโภวัดป่าแก้วนันทพรคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
55สามเณรชูศักดิ์สัตตังวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
56สามเณรกิตติพันธ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
57สามเณรอภิรักษ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
58สามเณรรณชัยสุเทพวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
59พระอธิปอติเทพสุ่มสมบูรณ์ญาณสุทฺโธวัดสันป่าสักวรอุไรคณะจังหวัดเชียงใหม่
60สามเณรชาญชัยสูงสังเขตต์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
61พระเกรียงไกรหมื่นไชยศรีอาภากโรวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
62สามเณรสิทธิพลหล่อเนตรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
63สามเณรอภิชัยอนันต์บุญนิธิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
64สามเณรวุฒิภัทรอาดหารวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
65สามเณรพงษ์สิริอาสาพิทักษ์ไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
66พระณัชพลอุดติ๊บกุสลจิตฺโตวัดป่าธาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
67พระอดิศักดิ์อุดเครืออภิปุณฺโณวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
68สามเณรชัชวาลเกิดแก้ววัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
69พระกฤษณะเก่งอ่านสมาหิโตวัดเจติยบรรพตคณะจังหวัดเชียงใหม่
70พระนฤตย์เครือน้อยกตปุญฺโญวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
71สามเณรนันทพงศ์เจริญอภัยกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
72พระวรากรเฉตระการธมฺมกโรวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
73พระพรนรินทร์เดชะไกศยะอภิวโรวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
74สามเณรเกียรติศักดิ์เบญจคีรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
75สามเณรเดชานุภาพเผ่าพันธุ์พวงไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
76พระอรุณเหล่าบุญเดชกิตฺติปุญฺโญวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
77พระกมลเอมโอชกตปุญโญวัดป่าอาจารย์มั่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
78สามเณรชุติพงษ์แก้วปาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
79พระจันทร์แก้วมงคลจนฺทวโรวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
80สามเณรณัฐวุฒิแจ่มนภาคีรีครามวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
81สามเณรดนัยแซ่หย่อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
82พระมารุตแซ่เฒ้าอิสฺสโรวัดเจติยบรรพตคณะจังหวัดเชียงใหม่
83สามเณรวรพชรโคสมบูรณ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
84พระสมศักดิ์โฉมศรีปุญฺญกาโมวัดป่าธาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
85สามเณรสุยาโศจิอรุณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
86พระตระกูลไชยบันสุเมโทวัดแม่ปางคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
87สามเณรจิรายุสไชยพันธุ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
88พระวิเศษไชยพันธุ์ปญฺญาวฑฺฒโนวัดดอยพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
89สามเณรนพดลไหวยะวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่