รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรทุน-วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2พระธีรเทพกมลรักคีรีปญฺญาธโรวัดเกาะกลางคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรภาคินกระจ่างกิจคงเชื้อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระอุดมธรรมกลิ่นหนูสุมิตฺโตวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระสรศักดิ์กุณาใจนาถสีโลวัดป่าน้ำรินคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระณัฏฐพลขัติยะสุพโลวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรธนวัฒน์คาลีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระพุฒิพัฌน์คุณะปัญญาดิลกกิตฺติคุโณวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
9พระโยธารักษ์งามถวิลรกฺขิตฺตสีโลวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
10พระประพันธ์จรูงจิตรอารีจิตฺตธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระสำราญจันทบุผาจนฺทธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรชูเกียรติจินดาวงษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรธนาวุฒิชาญชาติสมรภูมิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระธีรวุฒิชีพันดุงโชติธมฺโมวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรกฤตภัคชีวเลิศอมรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรทักษ์ดนัยชื่นบัวตูมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรนิธิกรดงพนาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรอธิเดชดำรงวงศ์ตระกูลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรรัชพลตันติบุญชูชัยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรวรเชษฐ์ตีวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรศรันภ์ถาปินตาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระปณิธิทองนิลสุขิโตวัดเทพเจติยาจารย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรฐิติวุฒิทุมูวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24พระชุมพลธนสุนทรสุทธิ์ธมฺมเตโชวัดสันป่าสักวรอุไรคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรเทพสุรินทร์ธารสุขกุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรภูรีภัทรธารสุขพุทธาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27พระประจัญนันทพูลทรัพย์ทมจาโรวัดเทพเจติยาจารย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
28พระชัยณรงค์นามสินธ์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดสันติวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระสิโรจน์บุญประการจิรโรจโนวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
30พระปรเมษฐ์ประมวลปิยธมฺโมวัดสันบัวนาคคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระวิรัตน์ประยูรศิริสุจิตฺโตวัดเจติยบรรพตคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรจารุวิทย์ปู่เมืองวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอัจฉริยะพรหมรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34พระพีระสันต์พันธ์ขาวธีรวโรวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
35สามเณรไชยวัฒน์พันธ์คำวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระชุษณะพิชัยสงครามโชติธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรสรสิชฟ้ากุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรจิณณธรรมมงคลอำนวยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39พระสุรศักดิ์มาตวงษ์ธีรวโรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรวศินมาละอินทร์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรรัฐกรยงสุทธิวรรณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42พระชิตณุพงศ์ยาดีสุธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรพงศกรรัตนกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรพงค์เทพรัตนรงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชวินลิ้มสกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชานนลีลาศีลธรรมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรธนบดีลุงซอวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรอัครเดชลุงสุวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรชัชพงศ์วนาเวียงวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50พระปัญญาวันประสมธมฺมปญฺโญวัดถ้ำปากเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่