รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกมลเอมโอชกตปุญโญวัดป่าอาจารย์มั่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรกฤตภัคชีวเลิศอมรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระกฤษณะเก่งอ่านสมาหิโตวัดเจติยบรรพตคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรกิตติพันธ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5พระจันทร์แก้วมงคลจนฺทวโรวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรจารุวิทย์ปู่เมืองวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรจิณณธรรมมงคลอำนวยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรจิรายุสไชยพันธุ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรชวินลิ้มสกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรชัชพงศ์วนาเวียงวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรชัชวาลเกิดแก้ววัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
12พระชัยณรงค์นามสินธ์ปญฺญาวุฑฺโฒวัดสันติวนารามคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรชาญชัยสูงสังเขตต์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรชานนลีลาศีลธรรมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15พระชิตณุพงศ์ยาดีสุธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรชุติพงษ์แก้วปาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระชุมพลธนสุนทรสุทธิ์ธมฺมเตโชวัดสันป่าสักวรอุไรคณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระชุษณะพิชัยสงครามโชติธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรชูศักดิ์สัตตังวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรชูเกียรติจินดาวงษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรฐิติวุฒิทุมูวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22พระณัชพลอุดติ๊บกุสลจิตฺโตวัดป่าธาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระณัฏฐพลขัติยะสุพโลวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรณัฐวุฒิแจ่มนภาคีรีครามวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรดนัยแซ่หย่อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26พระตระกูลไชยบันสุเมโทวัดแม่ปางคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27สามเณรทักษ์ดนัยชื่นบัวตูมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรทุน-วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรธนบดีลุงซอวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรธนวัฒน์คาลีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรธนาวุฒิชาญชาติสมรภูมิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32พระธีรวุฒิชีพันดุงโชติธมฺโมวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
33พระธีรเทพกมลรักคีรีปญฺญาธโรวัดเกาะกลางคณะจังหวัดลำพูน
34พระนครสังสุวรรณ์นราสโภวัดป่าแก้วนันทพรคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
35สามเณรนพดลไหวยะวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระนฤตย์เครือน้อยกตปุญฺโญวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรนันทพงศ์เจริญอภัยกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรนิธิกรดงพนาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39พระปณิธิทองนิลสุขิโตวัดเทพเจติยาจารย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระประจัญนันทพูลทรัพย์ทมจาโรวัดเทพเจติยาจารย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
41พระประพันธ์จรูงจิตรอารีจิตฺตธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
42พระปรเมษฐ์ประมวลปิยธมฺโมวัดสันบัวนาคคณะจังหวัดเชียงใหม่
43พระปัญญาวันประสมธมฺมปญฺโญวัดถ้ำปากเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรพงค์เทพรัตนรงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรพงศกรรัตนกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรพงษ์สิริอาสาพิทักษ์ไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47พระพรนรินทร์เดชะไกศยะอภิวโรวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรพัชรพลศักดิ์อนุรักษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49พระพีระสันต์พันธ์ขาวธีรวโรวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
50พระพุฒิพัฌน์คุณะปัญญาดิลกกิตฺติคุโณวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่