รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรนพดลไหวยะวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรจิรายุสไชยพันธุ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3พระวิเศษไชยพันธุ์ปญฺญาวฑฺฒโนวัดดอยพระเจ้าตนหลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4พระตระกูลไชยบันสุเมโทวัดแม่ปางคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สามเณรสุยาโศจิอรุณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6พระสมศักดิ์โฉมศรีปุญฺญกาโมวัดป่าธาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรวรพชรโคสมบูรณ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8พระมารุตแซ่เฒ้าอิสฺสโรวัดเจติยบรรพตคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรดนัยแซ่หย่อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรณัฐวุฒิแจ่มนภาคีรีครามวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11พระจันทร์แก้วมงคลจนฺทวโรวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรชุติพงษ์แก้วปาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13พระกมลเอมโอชกตปุญโญวัดป่าอาจารย์มั่นคณะจังหวัดเชียงใหม่
14พระอรุณเหล่าบุญเดชกิตฺติปุญฺโญวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรเดชานุภาพเผ่าพันธุ์พวงไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรเกียรติศักดิ์เบญจคีรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17พระพรนรินทร์เดชะไกศยะอภิวโรวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
18พระวรากรเฉตระการธมฺมกโรวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรนันทพงศ์เจริญอภัยกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20พระนฤตย์เครือน้อยกตปุญฺโญวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
21พระกฤษณะเก่งอ่านสมาหิโตวัดเจติยบรรพตคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรชัชวาลเกิดแก้ววัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
23พระอดิศักดิ์อุดเครืออภิปุณฺโณวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยคณะจังหวัดลำพูน
24พระณัชพลอุดติ๊บกุสลจิตฺโตวัดป่าธาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรพงษ์สิริอาสาพิทักษ์ไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรวุฒิภัทรอาดหารวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรอภิชัยอนันต์บุญนิธิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรสิทธิพลหล่อเนตรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
29พระเกรียงไกรหมื่นไชยศรีอาภากโรวัดโรงธรรมสามัคคีคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรชาญชัยสูงสังเขตต์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31พระอธิปอติเทพสุ่มสมบูรณ์ญาณสุทฺโธวัดสันป่าสักวรอุไรคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรรณชัยสุเทพวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรอภิรักษ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรกิตติพันธ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชูศักดิ์สัตตังวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36พระนครสังสุวรรณ์นราสโภวัดป่าแก้วนันทพรคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
37สามเณรพัชรพลศักดิ์อนุรักษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรออมสินศรีสิงห์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรสิรวิชญ์วาณิชวิโรจน์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40พระปัญญาวันประสมธมฺมปญฺโญวัดถ้ำปากเปียงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรชัชพงศ์วนาเวียงวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรอัครเดชลุงสุวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรธนบดีลุงซอวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรชานนลีลาศีลธรรมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรชวินลิ้มสกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรพงค์เทพรัตนรงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรพงศกรรัตนกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48พระชิตณุพงศ์ยาดีสุธมฺโมวัดป่าดาราภิรมย์คณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรรัฐกรยงสุทธิวรรณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรวศินมาละอินทร์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่