รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๕๐๐๑ - วัดเจดีย์หลวง
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรเทพสุรินทร์ธารสุขกุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
2สามเณรอัครเดชลุงสุวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
3สามเณรทักษ์ดนัยชื่นบัวตูมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
4สามเณรชวินลิ้มสกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
5สามเณรวุฒิภัทรอาดหารวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
6สามเณรพัชรพลศักดิ์อนุรักษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
7สามเณรสิรวิชญ์วาณิชวิโรจน์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
8สามเณรรัชพลตันติบุญชูชัยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
9สามเณรวรพชรโคสมบูรณ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
10สามเณรเกียรติศักดิ์เบญจคีรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
11สามเณรณัฐวุฒิแจ่มนภาคีรีครามวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
12สามเณรฐิติวุฒิทุมูวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
13สามเณรภาคินกระจ่างกิจคงเชื้อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
14สามเณรธนวัฒน์คาลีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
15สามเณรศรันภ์ถาปินตาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
16สามเณรอัจฉริยะพรหมรีวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
17สามเณรกิตติพันธ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
18สามเณรนิธิกรดงพนาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
19สามเณรอภิรักษ์สัมพันธ์สินชาญวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
20สามเณรธนบดีลุงซอวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
21สามเณรอภิชัยอนันต์บุญนิธิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
22สามเณรชานนลีลาศีลธรรมวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
23สามเณรดนัยแซ่หย่อวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
24สามเณรธนาวุฒิชาญชาติสมรภูมิวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
25สามเณรทุน-วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
26สามเณรรัฐกรยงสุทธิวรรณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
27สามเณรชุติพงษ์แก้วปาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
28สามเณรออมสินศรีสิงห์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
29สามเณรวศินมาละอินทร์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
30สามเณรจิรายุสไชยพันธุ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
31สามเณรรณชัยสุเทพวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
32สามเณรจิณณธรรมมงคลอำนวยวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
33สามเณรพงค์เทพรัตนรงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
34สามเณรภูรีภัทรธารสุขพุทธาวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
35สามเณรชูเกียรติจินดาวงษ์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
36สามเณรกฤตภัคชีวเลิศอมรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
37สามเณรนันทพงศ์เจริญอภัยกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
38สามเณรอธิเดชดำรงวงศ์ตระกูลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
39สามเณรพงศกรรัตนกุลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
40สามเณรสรสิชฟ้ากุศลวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
41สามเณรสุยาโศจิอรุณวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
42สามเณรชัชพงศ์วนาเวียงวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
43สามเณรชาญชัยสูงสังเขตต์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
44สามเณรพงษ์สิริอาสาพิทักษ์ไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
45สามเณรไชยวัฒน์พันธ์คำวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
46สามเณรชูศักดิ์สัตตังวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
47สามเณรนพดลไหวยะวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
48สามเณรวรเชษฐ์ตีวงค์วัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
49สามเณรเดชานุภาพเผ่าพันธุ์พวงไพรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่
50สามเณรสิทธิพลหล่อเนตรวัดเจดีย์หลวงคณะจังหวัดเชียงใหม่