รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๒๒๐๐๑ - วัดรัตนวนาราม
ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 61 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอังคารประชานันชาคโรวัดรัตนวนารามคณะจังหวัดพะเยา
2พระสุกาญจน์อนุรักษ์ ชนะ พลสุกญฺจโนวัดอนาลโยทิพยารามคณะจังหวัดพะเยา
3พระเอกลักษณ์อุปถัมภ์กลฺยาโณวัดเสาหินคณะจังหวัดพะเยา
4พระจตุรงค์ชาดงปริปุณโณวัดเสาหินคณะจังหวัดพะเยา
5พระมโนทัยใจมุ่งธรรมสุธมฺโมวัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามคณะจังหวัดน่าน
6พระปัญจพัฒน์ธรรมสละกตพโลวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
7สามเณรนพรัตน์ตามลวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
8สามเณรจิณณวัตรบุญอินวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรสิทธิพลรกไพรวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรคมกฤตแซ่ท้าววัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรวรเวชยอดออนวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรสุทธิภัทรเขื่อนจันน่านวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรชาญชัยพนะสันวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรจิรเมธอินปาวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรธนวันต์แซ่เฮ้อวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรสุกวีแซ่เฮ้อวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรทินภัทรแซ่ว่างวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
18สามเณรเมธาสิทธิ์แซ่ย่างวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
19พระประกิตลินนาสืบสนฺตมโนวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
20พระชลธีทัมทิมสนฺติกฺกาโยวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
21พระธนกรโรจน์ฤทธิไกรขนฺติธโรวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
22พระธนพลแก้วประทุมเขมานนฺโทวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
23พระมานพบุญสะอาดชนานนฺวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
24พระไพศาลเฟื่องฟุ้งมหาปญฺโญวัดป่าหัวดอยคณะจังหวัดเชียงราย
25พระนิธิศบริสุทธิ์จิตนิธิวัดป่าหัวดอยคณะจังหวัดเชียงราย
26พระรำภูแดงปัดแหว๋วกิตฺติภทฺโทวัดป่าเขื่อนแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
27พระธนาตการวงค์พันธ์ญาณผโลวัดเชื้อเจ็ดตนคณะจังหวัดเชียงราย
28พระพีรพลศรีคำฐานุตฺตโรวัดป่าพุทธเมตตาคณะจังหวัดเชียงราย
29พระวรพงษ์จอมทิพย์ขนฺติวโรวัดป่าพุทธเมตตาคณะจังหวัดเชียงราย
30พระณัฐกิจกิติศรีสุชีโววัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
31พระวีรภัทร์สิริโชคเจริญสุขฐิตวิริโยวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
32พระชัยณรงค์ลันทูนปญฺญาพหุโลวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
33พระฐานันด์พลฤทธิ์กุสลจิตฺโตวัดป่าพุทธเมตตาคณะจังหวัดเชียงราย
34พระปิยะสมอนาสนฺตจิตฺโตวัดป่าพุทธเมตตาคณะจังหวัดเชียงราย
35พระประยงค์ทวีบุญมหาปญฺโญวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
36พระภิญโญพงศิริสิริจนฺโทวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
37พระรัชชัยโกสุมธมฺมธโชวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
38พระวีรพงศ์สุขแดงฐานวีโรวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
39พระชาญณรงค์ปาระมีแจ้ชยปาโลวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
40พระสมชายตาดทองสมจิตฺโตวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
41พระสุทัศน์รักชาติปภสฺสโรวัดพระเจ้าหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
42พระกิตติพงค์ดอนไชฐิตธมฺโมวัดพระเจ้าหลวงคณะจังหวัดเชียงราย
43พระประสิทธิ์สารธิมาฐิติธมฺโมวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
44พระเอนกเสียงล้ำอนาวิโลวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
45พระบรรจงบุตรทุมพันธ์จิตฺตปาโลวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
46พระเจษฎาสืบดีจนฺทโชโตวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
47พระวุฒิชัยจันทะแจ่มติกฺขปญฺโญวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
48พระวีระพันธ์โพธิ์สิงห์ฐิตปญฺโญวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
49พระมัธยมนิภาเกษมสนฺตจิตฺโตวัดเชตวันคณะจังหวัดลำปาง
50พระชำนาญเพชรกุญชรวชิรญาโณวัดเชตวันคณะจังหวัดลำปาง