รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๒๒๐๐๑ - วัดรัตนวนาราม
ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพินิจสีมาตรังชยธมฺโมวัดรัตนวนารามคณะจังหวัดพะเยา
2พระเอกวัฒน์เพชรรุ่งสุเมโธวัดดอยหลวงคณะจังหวัดพะเยา
3พระณัฐรัตช์พงษ์คำไชกุลโชติปญฺโญวัดป่าห้วยดอกอูนคณะจังหวัดพะเยา
4พระธนกฤตวิศวนนทกานต์อคฺคธโนวัดถ้ำบุญนาคคณะจังหวัดพะเยา
5พระพรรณรัตน์คุ้มนาเจียงตฎฐจิตฺโตวัดถ้ำบุญนาคคณะจังหวัดพะเยา
6พระบุญต้นแวงดาปุญฺญกาโมวัดนิโรธรังสีคณะจังหวัดน่าน
7พระอาณัติประเสริฐพงษ์สนฺติกโรวัดดอยแยงคณะจังหวัดน่าน
8พระกิตติภูมิไชยบาลธมฺมปาโลวัดดอยแยงคณะจังหวัดน่าน
9สามเณรกิตติภณคำชมภูวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
10สามเณรสุทิวัสรกไพรวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
11สามเณรเฉลิมพลแสนชัยชนะโชควัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
12สามเณรอนุชิตพนะสันต์วัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
13สามเณรจิณวัตรบัวผัดวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
14สามเณรจาตุรนต์แซ่โซ้งวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
15สามเณรเอกชัยพนะสันต์วัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
16สามเณรธนายุตอุตมะวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
17สามเณรปราโมทย์ตามะลีวัดป่าแม่จริมโสภิตารามคณะจังหวัดน่าน
18พระอธิษฐ์กุลวงษ์ปริสุทฺโธวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
19พระเชนหาญสุทธิเวชกุลกิตฺติธโรวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
20พระธีรศิลป์ศิริเวทินชุตินฺธโรวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
21พระไพฑูรย์รุ่งโรจนวิรุษย์รตินฺธโรวัดเม็งรายมหาราชคณะจังหวัดเชียงราย
22พระบุญสนองนาคูณปิยธมฺโมวัดป่าหัวดอยคณะจังหวัดเชียงราย
23พระบริสุทธิ์พุทธขันธ์จิตฺตปสาโทวัดป่าหัวดอยคณะจังหวัดเชียงราย
24พระอนุศิษฎ์รอดพงศ์พันธุ์จิรฎฺฐิโกวัดป่าเขื่อนแก้วคณะจังหวัดเชียงราย
25พระสมเกียรติปริมานันต์วิสุทฺธิสาโรวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
26พระบุญชัยใจกล้าชนาสโภวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
27พระอังคารคำชมภูชาคโรวัดปฐมพุทธารามคณะจังหวัดเชียงราย
28สามเณรปรียวิศร์พิลาคุณวัดปฐมพุทธารามคณะจังหวัดเชียงราย
29พระสมบูรณ์อริยทาสภูริปญฺโญวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
30พระทวิตรตรีเมฆธมฺมสาโรวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
31พระสายฝนภูกองชัยขนฺติสาโรวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
32พระศุภชัยไชยอินทร์ปั๋นสุทธิญาโณวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
33พระอาคมโยธาจตฺตภโยวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
34พระอนุรักพิเคราะห์ผลผาสุโกวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
35พระธนวัฒน์ไชยชมภูขนฺติพโลวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
36พระศรัญญูจุลธงสิริจนฺโทวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
37พระนิวัตรอัยยะกนฺตวีโรวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
38พระพชรพลพระวงคำพรหมโชโตวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
39พระพิชัยศรีษระฐิตวินโยวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
40พระไตรภพเป็นรัมย์ปภาโสวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
41พระยุทธการชัยมงคลธมฺเมสโกวัดป่าวังศิลาคณะจังหวัดเชียงราย
42พระราชานนท์นนทะคำจันทร์ปชฺโชโตวัดป่าเขาวงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
43พระพงษ์ศักดิ์ปินะถาถาวรจิตฺโตวัดป่าเขาวงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
44พระวุฒิศักดิ์มูลมาจิตฺตมโนวัดป่าเขาวงมหาวันคณะจังหวัดเชียงราย
45พระไชยันท์จำปาชยปาโลวัดป่าพุทธเมตตาคณะจังหวัดเชียงราย
46พระกาจพลกุละนามสิริวฑฺฒโกวัดป่าพุทธเมตตาคณะจังหวัดเชียงราย
47พระสุเมธป้องคำสิงห์สุเมโธวัดบ้านเหล่าคณะจังหวัดเชียงราย
48พระมานิตย์นวราชมานิโตวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
49พระสถิตคำธิคุรุธมฺโมวัดหลวงราษฎร์เจริญธรรมคณะจังหวัดเชียงราย
50พระแสวงสายวิงวรฐานิสฺสโรวัดพระเจ้าหลวงคณะจังหวัดเชียงราย