รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๑๙๐๐๑ - วัดมณีบรรพต
ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก ตาก

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมชัยนามวงศ์ฐิติสํวโรวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
2พระธนภัทร์ชัยบัวกล้าญาณภทฺโทวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
3พระนำโชคสุชัยแสงมุนิกโรวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
4สามเณรภรกรพากเพียรวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
5พระอำนวยสุวรรณคำธมฺมรโตวัดเด่นดีหมีคณะจังหวัดสุโขทัย
6พระสุริยวงศ์นันทริยวงศาปุณฺณชโยวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
7พระวันชัยกมลชญาโสตฺถิโกวัดป่าบนเนินคณะจังหวัดสุโขทัย
8พระสัณห์ศักดิ์ศรีทองเพชรสญฺญโตวัดสิริมานนท์คณะจังหวัดสุโขทัย
9พระสมศักดิ์อุ่นจิตรธมฺมวฑฺฒโนวัดป่าเขาน้อยคณะจังหวัดสุโขทัย
10พระโปรยกัดจิตรกตปุญฺโญวัดป่าธัมมานุสรณ์คณะจังหวัดสุโขทัย
11พระปฐมแสงใสปุณฺญาธโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
12พระศรัณยูละอองทุมมาปาเรสโกวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
13พระสถิตย์ชมโพธิ์สอนอาทโรวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
14พระนันทวัตอุดลธนภัทรต์ฐิตโสภโณวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
15พระชวนัฏฐ์โพธิ์ทองกตณฏฺโฐวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
16พระสุเทพโสดาคำพุทฺธคุโณวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
17พระสุเหมยแซ่จ๋าวปณฺฑิโตวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
18พระซะเกเจ-วรจิตฺโตวัดสีตลารามคณะจังหวัดตาก
19สามเณรสุรศักดิ์จันทร์ฉายวัดสิงขรวนารามคณะจังหวัดตาก
20พระแสงชัยวนารักษาทรัพย์ขนฺติธมฺโมวัดเกร๊ะคีคณะจังหวัดตาก